สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด
     Please wait..........

                                  

 ภาพกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์

- สอ.ทภ.3 จก. จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ - สอ.ทภ.3 จก. ร่วมงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 21
- สอ.ทภ.3 จก. จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก พื้นที่ จ.พิษณุโลก - สอ.ทภ.3 จก. จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก พื้นที่ จ.นครสวรรค์
- สอ.ทภ.3 จก.ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย ช.พัน.302 - สอ.ทภ.3 จก. ร่วมทำบุญวันสถาปนา ร้อย.ปจว.3
- สอ.ทภ.3 จก.ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ สอ.ครู จก. - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สอ.ทภ.3 จก.
- ชสอ.จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 - สอ.ทภ.3 จก.ร่วมทำบุญวันสถาปนาหน่วย ป.4
- สอ.ทภ.3 จก. มอบทุนสาธารณประโยชน์บำรุงหน่วยทพ.33 และหน่วยสมาชิก จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง - สอ.ทภ.3 จก. พบปะสมาชิกและกำลังพล ทพ.36 อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
- สอ.ทภ.3 จก. มอบทุนสาธารณประโยชน์บำรุงหน่วยสมาชิกพื้นที่จังหวัดตาก-สุโขทัย - สอ.ทภ.3 จก. ศึกษาดูงาน สอ.มช.จก. และ สอ.ครู.เชียงใหม่ จก.
- สอ.ทภ.3 จก. มอบทุนสาธารณประโยชน์บำรุงหน่วยสมาชิกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ - สอ.ทภ.3 จก. มอบทุนสาธารณประโยชน์บำรุงหน่วยสมาชิกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
- บรรยากาศการอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สอ.ทภ.3 จก.  - สอ.ทภ.3 จก. มอบทุนสาธารณประโยชน์บำรุงหน่วยสมาชิกพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์-อทัยธานี
- สอ.ทภ.3 จก.ร่วมทำบุญวันสถาปนา กรม.ทพ.35  - สอ.ทภ.3 จก. พบปะสมาชิก สัสดีจังหวัดพิษณุโลก
- สอ.ทภ.3 จก. ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พล.อ. ดร.พิชาญเมธ ม่วงมณี
- สอ.ทภ.3 จก.รดน้ำดำหัวคณะกรรมการชุดที่ 26
- สอ.ทภ.3 จก. ร่วมทำบุญวันสถาปนาหน่วย ร้อย.ลว.ไกล 4 - สอ.ทภ.3 จก. ให้การต้อนรับ สอ.นาวิกโยธิน จก.ศึกษาดูงาน สอ.ทภ.3 จก.
- สอ.ทภ.3 จก. จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 - สอ.ทภ.3 จก. อบรมพบปะสมาชิก หน่วย ทน.3, ม.พัน.9 , ส.พัน.23 และ ร้อย.บ.พล.ร.4
- สอ.ทภ.3 จก. อบรมพบปะสมาชิกสมทบ - สอ.ทภ.3 จก. มอบทุน ฯ บำรุงหน่วย ทภ.3 , เงินสนับสนุนกีฬา ทบ. และร่วมทำบุญวันสภาปนาหน่วย ร้อย.บ.พล.ร.4
- บรรยากาศกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์คร้ังที่ 20 - สอ.ทภ.3 จก. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
- สอ.ทภ.3 จก. อบรมพบปะสมาชิก หน่วย ป.4 , ป.พัน.104 , ศปภอ.ทบ.3 - สอ.ทภ.3 จก. อบรมพบปะสมาชิกบำนาญ
- สอ.ทภ.3 จก.ร่วมทำบุญครบครอบวันสถาปนาหน่วย ร้อย.ปจว.3 - สอ.ทภ.3 จก.ร่วมทำบุญครบครอบวันสถาปนาหน่วย ป.พัน.104
- สอ.ทภ.3 จก. อบรมพบปะสมาชิกหน่วยจทบ.พล. - สอ.ทภ.3 จก.ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก
- กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ สอ.ทภ.3 จก. เนื่องในวันปีใหม่ - สอ.ทภ.3 จก. อบรมพบปะสมาชิกณ ค่ายบรมไตรโลกนารถ
- สอ.ทภ.3 จก มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 - แม่ทัพภาคที่ 3 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ประธานกรรมการ สอ.ทภ.3 จก.
- สอ.ทภ.3 จก.ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา 28 ปีหน่วย ช.3 - สอ.ทภ.3 จก ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่กองกำลังทหารพรานกองทัพภาคที่ 3
- พิธีลงนามสัญญาธุรกรรมทางการเงินระหว่าง สอ.ทภ.3 จก. และ ธนาคารออมสิน - สอ.ทภ.3 จก. ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา 71 ปี กองพลทหารราบที่ 4
- สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาดูงาน สอ.ทภ.3 จก. - สอ.ทภ.3 จก.ร่วมทำบุญวันสถาปนา 84 ปี
หน่วย ร.4 พัน 3
- สอ.พนักงานการบินไทยจำกัดเข้าศึกษาดูงาน สอ.ทภ.3 จก. - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
- สอ.ทภ.3 จก. ร่วมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2555
สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก
.
- สอ.ทภ.3 จก.มอบดอกไม้แสดงความยินดี ฯ
- สอ.ทภ.3 จก. พบปะสมาชิกและกำลังพลพื้นที่ เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - สอ.ทภ.3 จก. พบปะสมาชิกและกำลังพลจว.เพชรบูรณ์
- สอ.ทภ.3 จก.เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.จก. - สอ.ทภ.3 จก.ศึกษาดูงาน สอ.ครูลำปาง จก.
- สอ.ทภ.3 จก.พบปะสมาชิกและกำลังพลฯ จว.พิษณุโลก 18-19 มิ.ย.55 - สอ.ทภ.3 จก.เข้าศึกษาดูงาน สอ.พนักงานการบินไทย จก.
- ชสอ.จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  สอ.ทภ.3 จก.พบปะสมาชิกและกำลังพลพื้นที่ จว.ตาก - แม่สอด
- สอ.ทภ.3 จก. ลงพื้นที่พบปะสมาชิกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก - สอ.ทภ.3 จก. ลงพื่นที่พบปะสมาชิกจว.นครสวรรค์
- สหกรณ์จังหวัดจัดพิธีรดน้ำดำหัว - สอ.ทภ.3 จก. อบรมสัญจรและพบปะกำลังพลพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
- คณะกรรมการสอ.ทภ.3 จก. เข้าเยี่ยม
พ.ท.จารุเดช ชัยเวทย์ตระกูล อดีตผู้จัดการสาขาตาก
- คณะกรรมการ สอ.ทภ.3 จก. พบปะกำลังพล
มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง
- คณะกรรมการ สอ.ทภ.3 จก. เดินทางเข้าเยี่ยม
พล.อ.พิชาญเมธ ม่วงมณี อดีตประธานกรรมการฯ

- คณะกรรมการ สอ.ทภ.3 จก. เดินทางเข้าเยี่ยม
พล.อ.จำกัด กลันทะกะสุวรรณ อดีตประธานกรรมการฯ

- สอ.ทภ.3 จก. รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ - คณะกรรมการ สอ.ทภ.3 จก.สักการะพระบรมรูป
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัดลำปาง
- บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่ - มอบสินไหมมรณะกรรม
- การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่กำัลังพลกรมทหารพรานที่ 33 จ.ลำปาง - บรรยากาศ กีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 19
- งานทำบุญครบรอบ 25 ปี สอ.ทภ.3 จก. - โครงการอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ประจำปี 2555

Copyright 2001 - www.coopthai.com/3armyarea - All Rights Reserved