สอ.ทภ.3 จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าหลัก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
โครงสร้างองค์กร
ผลการดำเนินงาน
อดีตประธานกรรมการ
คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ติดต่อสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
วิธีการสมัคร
แบบฟอร์มต่าง ๆ

webboard
webboard

สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

กฏหมายสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์


   ...::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด :::...


 ประกาศ
ขณะนี้ สอ.ทภ.3 จก. ได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่
ท่านสามารถเยี่ยมชม ทดลองใช้ได้ที่
www.cooparmy3.com
และสามารถแสดงความคิดเห็นเกียวกับเว็บไซต์ใหม่ของเราได้ที่ facebook ครับE-Mail : Co-op_army3@hotmail.com

 

แนวทางการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
และค่าบำรุงรายปีของสมาชิก สสอท. และ สส.ชสอ.

  โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ทภ.3 จก. เมื่อ 13 ก.พ.57 ได้กำหนดแนวทางการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีของสมาชิก สสอท. และ สส.ชสอ. ดังนี้
   (1) หักเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิกทุกคน
   (2) สมาชิกรายใดที่เงินปันผลเฉลี่ยคืนไม่เพียงพอ ให้ชำระเงินสดเพิ่มเติมภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
   (3) สมาชิกที่กู้เงินสามัญ หากไม่สามารถชำระเงินภายในวันที่กำหนด สหกรณ์จะบวกหนี้เพิ่มโดยบันทึกต่อท้ายหนังสือกู้เงินหรือสัญญากู้เงินสามัญของสมาชิก
   (4) สมาชิกที่มิได้กู้เงินสามัญ และมิได้ชำระเงินตามที่สหกรณ์กำหนด สหกรณ์ถือว่าสมาชิกผู้นั้นไม่มีความประสงค์เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจฯ และจะส่งรายชื่อให้สมาคมพิจารณาพ้นจากสมาชิกภาพต่อไป
   เนื่องจากในปี 57 ที่ผ่านมา หลังจากที่ สอ.ทภ.3 จก. ได้หักเงินปันผลเฉลี่ยคืนของสมาชิกเพื่อชำระเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าแล้ว ทาง สส.ชสอ. ได้แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์สมทบแล้ว ทำให้ศูนย์ประสานงานฯ ประสบความยุ่งยากในการติดตามทวงถามสมาชิกเป็นอย่างมาก
   ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของสมาชิก จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องติดต่อประสานงานกับศูนย์ประสานงานฯ ภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้ถูกหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชำระเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าครบถ้วนหรือไม่ ?

 

     “เพื่อรักษาสิทธิของท่าน กรุณาชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในเดือน มกราคม ของทุกปี”ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศ ตั้งคณะกรรมการอื่น
 ประกาศ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
 ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำปีบัญชี 2558 
 ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ และ ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558
 ประกาศ สสอท. รับสมัครสมาชิกรอบ 5/2557 
 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
 ประกาศ สอ.ทภ.3 จก. รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หน้า 1 , หน้า 2 
 
ประกาศ สสอท. รับสมัครสมาชิกรอบ 2/2557 

กิจกรรม สอ.ทภ.3 จก
ร่วมทำบุญวันสถาปนา บชร.3    
แสดงความยินดีผู้ได้รับโปรดเกล้า ฯ สอ.ทภ.3 จก. จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 57
1 ก.ย.57 ร่วมงานสถาปนา ช.พัน.4 4 ก.ย.57 พบปะกำลังพล หน่วย พล.ร.7 และ นขต.

15 ส.ค.57 ร้านสหกรณ์ครูแพร่ จก. เยี่ยมชมกิจการ สอ.ทภ.3 จก.

19 ส.ค.57 ร่วมงานวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 3
3-7 ก.ค.57 สอ.ทภ.3 จก. มอบเงินบำรุงหน่วยสมาชิก จำนวน 2 หน่วย 16-18 ก.ค.57 สอ.ทภ.3 จก.มอบเงินบำรุงหน่ยสมาชิก
พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ 19 หน่วย
1 ก.ค.57 สอ.ทภ.3 จก. มอบเงินบำรุงหน่วยสมาชิก จำนวน 3 หน่วย 2 ก.ค.57 สอ.ทภ.3 จก. มอบเงินบำรุงหน่วยสมาชิก จำนวน 3 หน่วยดาวน์โหลดโปรแกรม
 โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 โปรแกรมป้องกันไวรัสแฟลชไดรฟ์
 


พลโท ประวิทย์  กลิ่นทอง
ประธานกรรมการสหกรณ์


 

 

เว็บไซต์กองทัพภาคที่ 3
เว็บไซต์สหกรณ์ จ.พิษณุโลก
เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright 2001 - www.coopthai.com/3armyarea - All Rights Reserved