สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ลิ้งสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บสหกรณ์ไทย
ธกส
วิทยุชุมชนคนสหกรณ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการ
ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ของสหกรณ์

บริการของเรา
ธุรกิจ
สินค้าและบริการ
webboard
สมัครสมาชิก
download
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

ข้อมูลองค์กร
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบประธาน
ที่ตั้ง
บุคลากร
แผนที่
ผลการดำเนินงาน

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
ธุรกิจรับฝากเงิน
ธุรกิจสินเขื่อ
ธุรกิจการตลาด
สวัสดิการสมาชิก
กระดาน ถาม-ตอบ ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

Tel.

 นายบัณฑิต   บรรลือ  ผู้จัดการ  089-7184697
 นายวรเดช     สารพัฒน์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  089-8457561
 นายประดับ    สาหมาน  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานสินเชื่อ  081-9775299
 นางจินตนา   นภดลปรีชาวัฒน์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบัญชีการเงิน  089-5784840
 นายวินัย        คณะบุตร  ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขานาโพธิ์  089-8448512
 นายสรสิช     สิงห์สถาน  รก.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด  081-0695943
 นางณัฐพิมล  สาหมาน  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ 081-7609517 
 นางยุภารัตน์   บุญแสง  หัวหน้าแผนกธุรการ  0810655443
 นางนพภาพร  บัวงาม  หัวหน้าแผนกการเงิน  081-8767118
 น.ส.สุพัตรา   ชูรา  หัวหน้าแผนกบัญชี  086-7232927
 น.ส.อรอุมา  คำสุข  หัวหน้าแผนกสินเชื่อ  089-4239964
 นายขันธรัฐ  ปริบาล  หัวหน้าแผนกซื้อ - ขาย  085-0235171
 นายประทีป   สาหมาน  หัวหน้าแผนกพัสดุ  086-6501332
 นายรณภูมิ  กตะศิลา  หัวหน้าแผนกรวบรวมและแปรรูป  084-4733987
 น.ส.กัลยกร  บานที  เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ  089-4067826
 นางคนึงนุช  ฉกรรจ์ศิลป์  เจ้าหน้าที่บัญชี  089-7217344
 น.ส.ภัทธฐิชา  ลำภา  เจ้าหน้าที่บัญชี  089-7169357
 น.ส.วรรณภา  ดวงอินทร์  เจ้าหน้าที่บัญชี  084-0386769
 น.ส.กนกพร  หงษ์ทอง  เจ้าหน้าที่บัญชี  084-8285468
 น.ส.สุพ้ชญ์ชญา  มุทะระพัฒน์  เจ้าหน้าที่การตลาด  081-5932962
 นางหนูนา  สืบภา  พนักงานการตลาด  085-3085536
 นายอัศวิน   ธานี  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  087-4416599
 นายธนพล  สารพัฒน์  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  086-8758081
 นายอาณัติ  บุญเจือ  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  081-8768721
 นายวรเชษฐ์  บุญเทียม  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  085-7395397
 นายณัฐชัย  สว่าง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  089-9475741
 นายอลงกรณ์  นาเวียง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  089-9468122
 นายประหยัด  สุทธัง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  087-8798944
 นายนันทเสน   ลาภพูล  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  086-2656056
 นายภาณุเมศ  จันทร์ทรง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  089-7181887
 นายสุภาษิตย์   พรมกอง  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  086-8461527
 นายกิตติรัตน์   บัวงาม  หัวหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  081-2663717
 นางดอกรัก  สิงห์สถาน  เจ้าหน้าที่บัญชี ปั๊มน้ำมัน  083-1244768
 นายสมพงษ์  กุลพรม  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  089-5820493
 นายไชยยันต์  มีศรี  พนักงานขับรถ  085-3002633
 นายนิรัตน์  วงค์สุข  พนักงานขับรถ  083-1253345
 นายอ่อนตรี  ศรีจันอ่อน  นักการภารโรง  089-4237224
 นายบุญกอง  ภานะโสต  พนักงานขับรถ  089-4246979
 นายไว  เหล็กดี  หัวหน้าคนงานโรงสี                  -
 นายบุญชู  สดชื่น  นักการภารโรง                  -
 นายสมประสงค์  ฉกรรจ์ศิลป์  หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพ  089-3596919
 นายสนธยา  สานันท์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพ  089-4245778
 นายสัมฤทธิ์   อุทธา  พนักงานขับรถ  086-2481281
 นายบุญมี  คูณค่ำ  ลูกจ้างรายเดือนหน้าลาน                 -
 นายวิบูลย์   สวัสดิ์  เจ้าหน้าที่การเงิน  083-3653768
 นายอนุวัฒน์  วงค์สวัสดิ์  ลูกจ้างหน้าลาน                  -
 นายอนุพงษ์  เจริญพระ  ลูกจ้างหน้าลาน                  -
      

Copyright 2001 -


สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม  จำกัด
เลขที่ 1  หมู่  ถ.ประชา  ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  34160
โทร. 0-4536-1103   0-4536-2003  โทรสาร. 0-4528-2019

- All Rights Reserved