สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการ
บุคลากร
วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สินค้าและบริการ
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
ศูนย์เรียนรู้เขาค้อ

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าแดง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด  รายชื่อบุคลากร สกต.เพชรบูรณ์ จำกัด

 ลำดับที่

 ชื่อ

 นามสกุล

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 1

นางวิไลลักษณ์  แพงวงษ์ ผช.ผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการ

 2

น.ส.ชัชฎาพร  เอื้อเฟื้อพันธุ์  สมุห์บัญชี

 3

น.ส.โชติกา จำปา  เจ้าหน้าที่บัญชี

 4

น.ส.นิตยา ใหมทอง  เจ้าหน้าที่บัญชี   

 5

น.ส.นิภาไพร ชัยมงคล  เจ้าหน้าที่บัญชี

 6

นางดวงฤดี  ทาคูบอน เจ้าหน้าที่บัญชี 

 7

น.ส.มีนลิน ศรีอินทร์ เจ้าหน้าที่การเงิน

 8

น.ส.จินตนา  แก้วท้วม หัวหน้าฝ่ายการตลาด   

 9

น.ส.ดวงเดือน ทองสด เจ้าหน้าที่การตลาด (สำนักงาน)  

 10

น.ส.สุกรรญา  สินพรหม  เจ้าหน้าที่การตลาด  (สำนักงาน)   

 11

นางศศิธร  ภิญโญศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ   

 12

น.ส.ชุติมา สุวรรณมณี  เจ้าหน้าที่ธุรการ   

 13

นายสนิท  ปิ่นสุข  ลูกจ้าง  2  (ขับรถ) 

 14

นายสมนึก  คงวิเศษ  ลูกจ้าง 2  (ขับรถ)   

 15

นายจรัญ ฉ่ำเพียร ลูกจ้าง 2  (ขับรถ)   

 16

นางจันเพ็ญ  วงค์สอน  ลูกจ้างบริการทั่วไป (แม่บ้านดงขวาง)   

 17

น.ส.ลิตร ไซร์วงค์ เจ้าหน้าที่การตลาด  (เพชรบูรณ์)  

 18

นายสมชาย  คงแท้  เจ้าหน้าที่การตลาด  (บ้านโคก)   

 19

น.ส.ณัฐภัสสร  แก้วอัด  เจ้าหน้าที่การตลาด  (วังชมภู)   

 20

นายอาทิตย์  ไกรเมฆ  เจ้าหน้าที่การตลาด  (ชนแดน)   

 21

นางสิริณิษฐ  ทะสอน  เจ้าหน้าที่การตลาด  (ดงขุย)   

 22

นายอุดรศักดิ์  ก้อนพล เจ้าหน้าที่การตลาด  (วังโป่ง)   

 23

นายจำลอง กันดก เจ้าหน้าที่การตลาด  (ท่าพล)  

 24

นางลาวัลย์ มังคละแสน ลูกจ้างชั่วคราวการตลาด  (ดงขวาง)   

 25

นางธนภรณ์  วันเต็ม  เจ้าหน้าที่การตลาด  (หล่มสัก)   

 26

นายไพบูลย์ จันรี เจ้าหน้าที่การตลาด  (หล่มเก่า)   

 27

น.ส.แวววรรณ กางถิ่น เจ้าหน้าที่การตลาด  (หนองไผ่)   

 28

น.ส.พัฒนา  เนตรแสงศรี  เจ้าหน้าที่การตลาด  (บึงสามพัน)   

 29

นายแสงรุ่ง  รุ่งเรืองศรี  ลูกจ้างการตลาด  2  (สามแยกวิเชียรบุรี)   

 30

นายเพ็ญศิริ  กุลวงษ์  เจ้าหน้าที่การตลาด  (วิเชียรบุรี)   

 31

นายประภาส  แก้วแพง  เจ้าหน้าที่การตลาด  (พุเตย)   

 32

นางฎารุณี  สิทธิการ  เจ้าหน้าที่การตลาด  (ศรีเทพ)   

 33

นางกิตติวรรณ ศรีกุล เจ้าหน้าที่การตลาด  (ชุดน้ำยาอเนกประสงค์)   

 34

นายไพบูลย์  จันรี  เจ้าหน้าที่การตลาด (ธุรกิจรวบรวม)   

 35

นายหาญ นกขุนทอง  ลูกจ้างการตลาดชั้น  2  (ธุรกิจรวบรวม)   

36

นายจิระ  ชูสุวรรณ  เจ้าหน้าที่การตลาด  (โครงการยาสูบ)   

37

นายธรรมนูญ เสือดี เจ้าหน้าที่การตลาด (ธุรกิจรวบรวม)   

 38

นายสลัด  ปิ่นสุข  ยามรักษาการณ์  (ยาวี)   

 39

นายเสรี รัตนะสี  ยามรักษาการณ์  (ยาวี)  

40

นายประดิษฐ์  นนบุญตา ยามรักษาการณ์  (ดงขวาง)  

 41

นายเลิศ พรมเพชร ยามรักษาการณ์  (ดงขวาง)  

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved