สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
กรรมการ
ติดต่อเรา
บุคคลากร
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
ธุรกิจของสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดาษข่าว
ติดต่อ webmaster

link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
today

กิจกรรมของสหกรณ์
ผู้มาเยี่ยมชมสำนักงาน
วันสหกรณ์แห่งชาติ
งานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมการ

 ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง  

เบอร์โทรศัพท์ 

 

นายสมชาย

อิ่นแก้ว

 ประธานกรรมการ

08 616 8968

 

นายศรีมา

แก้วทิพย์

 รองประธานกรรมการ

08 1884 2361

นางณฐกมล

ณ น่าน

 เลขานุการ

09 8749 1091

นายณัฐพล

มณีทอง

กรรมการ

08 9998 4642

นายนิรันดร์

วงค์ฝั้น

 กรรมการ

08 2766 6739

นายสนธิ์

กาบศรี

 กรรมการ

08 6116 1067

นายเมืองดี

สอนบาลี

 กรรมการ

09 4065 4421

 นายไพโรจน์

เขื่อนควบ

 กรรมการ  08 1024 6625

 

นายประยุทธ

วงค์มณีวรรณ

  กรรมการ

08 0128 9358

 

 นายสิงห์คำ

ปัญญาคำ

  กรรมการ

08 5718 8132

 นายสมปาน

นาครินทร์

  กรรมการ

08 7193 9354

 นายนิกร

ชมภูกา

  กรรมการ

08 9264 7427

08 3575 5893

 

 นายสรศักดิ์

ดินทิศนโรจน์

  กรรมการ

09 8769 4421

09 6709 0745

 

นางสาวเยาวนา

เป็งนา

  กรรมการ

 08 9554 0421
   นายบุญสม  สิทธิเรือง  กรรมการ 08 6186 8944 

 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 1  นายวิโรจน์ คำบุญมา  ผู้ตรวจสอบ  
 2  นายธนากรณ์ ลิ้นฤาษี  ผู้ตรวจสอบ  


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved