สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
กรรมการ
ติดต่อเรา
บุคคลากร
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
ธุรกิจของสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดาษข่าว
ติดต่อ webmaster

link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
today

กิจกรรมของสหกรณ์
ผู้มาเยี่ยมชมสำนักงาน
วันสหกรณ์แห่งชาติ
งานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมการ

 ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง  

เบอร์โทรศัพท์ 

 

นายเสนอ

กันธพงษ์

 ประธานกรรมการ

089-8381059

 

นายสมชาย

อิ่นแก้ว

 รองประธานกรรมการ

นายสนธิ์

กาบศรี

 รองประธานกรรมการ

086-1161067

นายธนากรณ์

ลิ้นฤาษี

 เลขานุการ

089-8556002

นายวิโรจน์

คำบุญมา

 กรรมการ

 

นายวิทยา

ปาตีคำ

 กรรมการ

 

นายเอกพล

ศิลธรรม

 กรรมการ

 

 นายประเสริฐ

เดชอูป

 กรรมการ  

 

นายแผน

ตาดี

  กรรมการ

 

 

  กรรมการ

 

 

 นางนุจรี

ณ น่าน

  กรรมการ

 

 นายประพันธ์

ชมภูธัญ

  กรรมการ

 

 นายธีระพงศ์

วงค์อำนาจ

  กรรมการ

 

 

 นายอรรณพ

เตจ๊ะวรรณ

  กรรมการ

 

 

นางสาวเยาวนา

เป็งนา

  กรรมการ

 

 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 1  นายกมล ไชยเชษฐ์  ผู้ตรวจสอบ  
 2  นายนิรันดร์ วงค์ฝั้น  ผู้ตรวจสอบ  


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved