สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ,วัตถุประสงค์
ประวัติความเป็นมา
บุคคลากร
โครงสร้างการบริหารงาน
ธุรกิจสหกรณ์
ผลการดำเนินการ

สถิติราคายางพารา
ราคาน้ำยางสด 2550
ราคาน้ำยางสด 2551
ราคาน้ำยางสด 2552
ราคาน้ำยางสด 2553
ราคาน้ำยางสด2554
ราคายางแผ่นดิบ 2550
ราคายางแผ่นดิบ 2551
ราคายางแผ่นดิบ2552
ราคายางแผ่นดิบ 2553
ราคายางแผ่นดิบ 2554

บริการของเรา
วิธีสมัครสมาชิก
Webboard
แผนที่องค์กร

LINK ทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
TOCOM
Rakayang.com
สถาบันวิจัยยาง
สนง.กองทุนสงเคราะห์
Google
SANOOK
 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11 ประจำปี 2552

 สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด

 
ที่

 ชื่อ-สกุล

 ตำแหน่ง

 เบอร์โทรศัพท์

 1

 นายประชา  ทรัพย์พิพัฒนา

 ประธานกรรมการ

 081-6642403

 2

 นายเชวง  โรจน์สวัสดิ์สุข

 รองประธานกรรมการ

081-3353711

 3

นายประภาส  แซ่อึ๊ง 

เหรัญญิก 

089-0505829 

 4

 นายสมโชค  สิทธิ์ภานุวงค์

 เลขานุการ

081-4367777

 5

นายฮุ้น  สุระประเสริฐ

 กรรมการ

086-1961911

 6

นายอุดมศักดิ์  เจริญวุฒิ

 กรรมการ

081-8644864 

 7

นายนิคม  สุรกิจบวร

 กรรมการ

089-9394323 

 8

นายฐานวัฒน์  โชคสุนทรไชยสิน

 กรรมการ

081-2921950

 9

นายลำใย  สีเหลือง

 กรรมการ

081-8033780

 

 

 รายชื่อที่ปรึกษา

 สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด

 
ที่

 ชื่อ-สกุล

 ตำแหน่ง

 เบอร์โทรศัพท์

 1

นายธวัช  ลีลาสุขสันต์

ที่ปรึกษา

 081-8204082

 2

นายสมพงษ์  ติรวัฒนวานิช

 ที่ปรึกษา

084-7635269

3

นายสิทธิศักดิ์  สมชิต

 ที่ปรึกษา

089-5009336

4

นายอังกูร  พรไพศาลศิลป์

 ที่ปรึกษา

081-7628275

 5

 นายกัมปนาท  พรพรหมวินิจ

 ที่ปรึกษา

 081-7621909

 6

 นายโชคชัย  ตั้งจิตเจริญเลิศ

 ที่ปรึกษา

 081-1710949

 รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด

 
ที่

 ชื่อ-สกุล

 ตำแหน่ง

 เบอร์โทรศัพท์

 1

นางธันยาภา  เวทยะเวทิน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 089-4062661

 2

นางจินตวีร์  เจนจิรวัฒนา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

089-8342222

 รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด

 
ที่

 ชื่อ-สกุล

 ตำแหน่ง

 1

นายวุฒิวัฒน์  เกษมศักกริน

เจ้าหน้าที่การเงิน

 2

นายธวัชชัย  สมตระกูลมนตรี

เจ้าหน้าที่บัญชี 

 3

นายเฉลิมชัย  สนธิองค์

 เจ้าหน้าที่รับน้ำยาง

 4

 น.ส.สุวรรณา  ภัทรกุลปรีดา

 เจ้าหน้าตรวจวัดคุณภาพน้ำยาง

 5

 นายศุภชัย  ซาสุด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

6

 น.ส.น้ำทิพย์  ลี้ปิยะสกุลชัย

เจ้าหน้าทื่บัญชี

 7

 นายนพพร  ซอมแก้ว

  เจ้าหน้าที่รับน้ำยาง

 8

น.ส.เบญจมาศ  เที่ยงธรรม 

 ลูกจ้าง


สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
789 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel(office) 038-211188  081-4280247
Tel(ห้องชั่ง) 038-211108