สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
ภาพกิจกรรม

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กก.ตชด.13
ร้อย ตชด.134
ร้อย ตชด.135
ร้อย ตชด.136
ร้อย ตชด.137
รูปภาพ picwebประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  13  จำกัด

        สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  13  จำกัด     เดิมจดทะเบียนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจชายแดนเขต 7 จำกัด  เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2514    เลขทะเบียนที่  112/11702  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2511 ประเภทสหการธนกิจ   กำหนดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  ของทุกปี  ที่ตั้งสำนักงานอยู่ภายใน     กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต  7ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
       เริ่มก่อตั้งครั้งแรกมีสมาชิกประมาณ  300  คน  คณะกรรมการดำเนินงานในขณะนั้นประกอบด้วย
1. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์  แก้วลำหัก  ผกก.ตชด.เขต 7  เป็นประธานกรรมการ
2. พ.ต.ต. สมบูรณ์  ไทรงาม  รอง ผกก.ตชด.เขต 7  เป็นรองประธานกรรมการ
3. ร.ต.อ.ปรีดา  ศิลป์ปัจจะ  รอง ผกก.ตชด.เขต 7  เป็นกรรมการ
4. ร.ต.อ.วิชิต  วิชิตาภา  หัวหน้าแผนกการเงิน  เป็นเหรัญญิกฯ
5. จ.ส.ต.ชุมพร  ทองแท้ ผบ.หมู่ฯ  เป็นผู้จัดการฯ
       ปี  2529  ได้เปลี่ยนชื่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจชายแดนเขต   7   จำกัด  เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  13  จำกัด  เมื่อวันที่  14   กุมภาพันธ์   2530  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ตั้งสำนักงานอยู่ภายในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13  ตำบล  ท่ามะขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี   กำหนดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  ของทุกปี โดยมี         พ.ต.อ.สมศักดิ์  บุปผาสุวรรณ  เป็นประธานกรรมการ
      ปี  2543  ได้ย้ายสำนักงานจากอำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  เลขที่  260 หมู่ 2  ตำบลหนองโรง  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นที่ตั้งใหม่ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  13  จำกัด  จนถึงปัจจุบัน
      ปี  2547  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  13  จำกัด  ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
      ปี  2549  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  13  จำกัด  ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบประจำปี  2549
      ปี  2550 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  13  จำกัด  มีสมาชิกจำนวน  1,039  คน ทุนดำเนินงานประมาณ 252 ล้านบาท คณะกรรมการดำเนินงานในชุดปัจจุบันเป็นชุดที่  37 ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.สมเดช เนตรประภา

Copyright 2011

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด

Webmaster : coopbpp13@hotmail.com