สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
ภาพกิจกรรม

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กก.ตชด.13
ร้อย ตชด.134
ร้อย ตชด.135
ร้อย ตชด.136
ร้อย ตชด.137
รูปภาพ picweb รายชื่อคณะกรรมการ

ลำดับ

 ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง
 1. พ.ต.ท.สมเดช เนตรประภา ประธานกรรมการ
 2. พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ
 3. พ.ต.ท.สมชัย นิกรมมุนินทร์ รองประธานกรรมการ
 4. พ.ต.ท.ตรีโลจนะ ภัสสุวัส กรรมการ
 5. พ.ต.ท.พัฒน์พงษ์ วัฒนกุล กรรมการ
 6. พ.ต.ท.วิโรจน์ สุขเสริม กรรมการ/เลขานุการ
 7. พ.ต.ท.ไมตรี เฉลิมวงษ์ กรรมการ  
 8. พ.ต.ท.สมชาย พุทธอินทร์ศร กรรมการ  
 9. พ.ต.ท.พิทักษ์ วาฤทธิ์ กรรมการ  
 10. พ.ต.ท.เอกชัย พุ่มสมบัติ กรรมการ
 11. พ.ต.ต.วรากร วิทยาบำรุง กรรมการ
 12. ร.ต.อ.สุวิทย์ เกรียงสี่หมื่น กรรมการ
 13. ร.ต.ท.วิโรจน์ แสงสุวรรณ กรรมการ
 14. ร.ต.ท.สมมาศ  เกษแก้ว  กรรมการ
 15.  ด.ต.ประพนธ์  อ่วมศิริ  กรรมการ

คณะที่ปรึกษา

 1. พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการ ผกก.ตชด.13
 2.  พ.ต.ท.สมชาย สุวจสุวรรณ  รอง ผกก.ตชด.13
 


ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.สมเดช เนตรประภา

Copyright 2011

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด

Webmaster : coopbpp13@hotmail.com