สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
ภาพกิจกรรม

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กก.ตชด.13
ร้อย ตชด.134
ร้อย ตชด.135
ร้อย ตชด.136
ร้อย ตชด.137
รูปภาพ picwebวิสัยทัศน์
เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง  โปร่งใส  ยุติธรรม
บริการรวดเร็ว  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

                                       1.เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส สร้างความมั่นคงในการออม

                                       2.เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                                       3.เพื่อให้การบริการที่ประทับใจด้วยเทคโนโลยีประธานกรรมการ

พ.ต.ท.สมเดช เนตรประภา

Copyright 2011

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด

Webmaster : coopbpp13@hotmail.com