สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติสหกรณ์ฯ
วิสัยทัศน์
กรรมการดำเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
บุคลากร
การดำเนินธุรกิจ
แผนที่ตั้ง
สินค้าและบริการ

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
Webbroad

หน่วยงานราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขณะนี้มีผู้เข้าชม


  ประวัติสหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ  จำกัด

                สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ  จำกัด  เกิดขึ้นจากการควบสหกรณ์การเกษตร  2  สหกรณ์เข้าด้วยกัน  คือ  สหกรณ์การเกษตรอำนาจเจริญ  1  จำกัด  (เลขทะเบียน  308/10631)  และสหกรณ์การเกษตรอำนาจเจริญ  2  จำกัด   (เลขทะเบียน  322/10645)  โดยได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  16   พฤษภาคม  2518    เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  กสก.47/2518  มีสมาชิกแรกตั้ง  1,504  คน  ทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง  274,350.-  บาท  และได้มาควบเข้ากันกับสหกรณ์ธุรกิจ รพช.  จำกัด  อีกครั้งหนึ่ง  ในวันที่  1  มีนาคม   2538  เป็นชื่อ  สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ  จำกัด
             เดิมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ  จำกัด   ได้อาศัยโรงเก็บข้าวของทางราชการซึ่งเป็นของสำนักงานสหกรณ์เมืองอำนาจเจริญ  เป็นที่ทำงาน  แต่เนื่องจากจำนวนสมาชิกและประเภทธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มสูงขึ้นทุกปี  คณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์จึงได้มีมติให้สหกรณ์ซื้อที่ดิน  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2517  จำนวน  4  ไร่   3  งาน   41  ตารางวา ราคา  164,500.-  บาท  และได้เริ่มก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์  เมื่อวันที่  23   ธันวาคม  2534  โดยได้รับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการออกแบบแปลนอาคารสำนักงาน  โดยมีมูลค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  2,080,000.-   บาท   สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  24  เมษายน   2535

 

สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ  จำกัด
.............................................
122  หมู่ 8  ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
โทรศัพท์ : 0-4527-0665