สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด
หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
บุคลากร
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

บริการของสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานขาว
sitemap
เว็บบอร์ด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ธุกิจและสินค้าสหกรณ์
การดำเนินธุรกิจ
สินค้าและบริการ

หน่วยงานราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ประวัติสหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ  จำกัด

               สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ  จำกัด  เกิดขึ้นจากการควบสหกรณ์การเกษตร  2  สหกรณ์เข้าด้วยกัน  คือ  สหกรณ์การเกษตรอำนาจเจริญ  1  จำกัด  (เลขทะเบียน  308/10631)  และสหกรณ์การเกษตรอำนาจเจริญ  2  จำกัด   (เลขทะเบียน  322/10645)  โดยได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  16   พฤษภาคม  2518    เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  กสก.47/2518  มีสมาชิกแรกตั้ง  1,504  คน  ทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง  274,350.-  บาท  และได้มาควบเข้ากันกับสหกรณ์ธุรกิจ รพช.  จำกัด  อีกครั้งหนึ่ง  ในวันที่  1  มีนาคม   2538  เป็นชื่อ  สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ  จำกัด

             เดิมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ  จำกัด   ได้อาศัยโรงเก็บข้าวของทางราชการซึ่งเป็นของสำนักงานสหกรณ์เมืองอำนาจเจริญ  เป็นที่ทำงาน  แต่เนื่องจากจำนวนสมาชิกและประเภทธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มสูงขึ้นทุกปี  คณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์จึงได้มีมติให้สหกรณ์ซื้อที่ดิน  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2517  จำนวน  4  ไร่   3  งาน   41  ตารางวา ราคา  164,500.-  บาท  และได้เริ่มก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์  เมื่อวันที่  23   ธันวาคม  2534  โดยได้รับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการออกแบบแปลนอาคารสำนักงาน  โดยมีมูลค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  2,080,000.-   บาท   สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  24  เมษายน   2535


 

 Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved