===== Welcome =====
     Please wait..........
หน้าหลัก
หน้าแรก
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อบังคับ
ระเบียบสหกรณ์
พระราชบัญญัติสหกรณ์
โครงการเงินกู้สวัสดิการ
ผลการดำเนินงาน
บุคลากร

บริการของสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก
เงินฝาก
เงินกู้
สวัสดิการสำหรับสมาชิก

แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบสมัคร-ลาออก
แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน
แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

การคำนวณดอกเบี้ย
ไขข้อข้องใจดอกเบี้ยเงินกู้
คำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
สูตรคำนวณดอกเบี้ย
ตารางแสดงส่งเงินงวดชำระหนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สนง.สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนง.สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รวมลิงค์สหกรณ์

หนังสือพิมพ์
คม ชัด ลึก
ไทยรัฐ
ผู้จัดการ
ประชาชาติธุรกิจ
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
สยามรัฐ
แนวหน้า
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
INNNEWS

ธนาคาร
กรุงไทย
กรุงศรีอยุธยา
กรุงเทพ
ออมสิน
ธ.ก.ส.
อาคารสงเคราะห์
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
ทหารไทย
CIMB

 

 

ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 

การรับสมัครผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

 

 

เงินฝากออมทรัพย์

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินกู้สวัสดิการ / โครงการเงินกู้สวัสดิการ

 

 สวัสดิการมงคลสมรส
 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
 สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด
 สวัสดิการเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

   ประมวลภาพเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ของตัวแทน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
     ประมวลภาพงานสาธารณสุขแปดริ้ว ร่วมใจ
สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2556

  

อบรมบุคลากรเรื่องการประชาสัมพันธ์ 
วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
จีนมอบบ่อแก๊สชีวภาพสหกรณ์ลำพระเพลิง
สหกรณ์วังน้ำเขียวมุ่งผลิตพืชผักอินทรีย์
ขายข้าวทุ่งสัมฤทธิ์
ปลูกฝังกิจกรรมสหกรณ์ ร.ร.ตชด.
                                                                                      อ่านต่อ...

ข่าวเศรษฐกิจ
 25/09/56
25/09/56
24/09/56
24/09/56
 เศรษฐกิจพินาศเพราะขาดเหรียญ
23/09/56
สหรัฐเดินหน้ามาตรการคิวอี ดันเศรษฐกิจไทยรุ่งหรือร่วง?
23/09/56
19/09/56
19/09/56
18/09/56
18/09/56

 

 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.75
หมายเหตุ
   รับเงินฝากไม่เกินเดือนละ 500,000  บาทต่อบัญชี

ฉุกเฉิน
ร้อยละ 5.75
สามัญ
ร้อยละ 5.75
สวัสดิการ / โครงการเงินกู้
  ซื้อจักรยานยนต์
ร้อยละ 5.75
  ซื้อคอมพิวเตอร์
ร้อยละ 5.75
  ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์
ร้อยละ 5.75
  ซื้อรถยนต์
ร้อยละ 5.75
  พัฒนาคุณภาพชีวิต
ร้อยละ 5.75
  สินเชื่อการเคหะ
ร้อยละ 5.75
  ชำระหนี้สถาบันการเงิน
ร้อยละ 6.75
  ซื้อรถยนต์ (มือสอง)
ร้อยละ 6.75
  ส่งเสริมการศึกษาในประเทศ
ร้อยละ 4.25
  ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน  
  (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
ร้อยละ 1.00เงินปันผล
ร้อยละ 4.50
เงินเฉลี่ยคืน
ร้อยละ 5.60


 ใบสมัครสมาชิกสามัญ พิมพ์หน้า-หลัง เท่านั้น
  (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ)
 ใบสมัครสมาชิกสมทบ พิมพ์หน้า-หลัง เท่านั้น
  (ลูกจ้างชั่วคราว) 
          
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริม
  การศึกษาบุตรสมาชิก
 
 ใบลาออกจากสหกรณ์ฯ
 ขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงิน
   รายเดือน และอื่น ๆ
(ค่าหุ้นรายเดือน,
   เงินต้นเงินกู้ และเงินรับฝาก)

                **คำขอกู้เงินทุกประเภท**
 ผู้ก็ต้องแนบสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน
 เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองเงินเดือน
ประจำเดือนคงเหลือสุทธิ
 ส่งคำขอกู้เงินมาที่สหกรณ์ฯ
ก่อนวันพิจารณาอย่างน้อย 3 วัน

แบบฟอร์มเงินกู้ พิมพ์หน้า-หลัง เท่านั้น

 คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
 คำขอกู้เงินสามัญ
 คำขอกู้เงินสวัสดิการ /     
   คำขอกู้เงินโครงการเงินกู้สวัสดิการ
      ซื้อจักรยาน /จักรยานยนต์ 
      ซื้อคอมพิวเตอร์ 
      ซื้อเครื่องมือสื่อสาร และ
       อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

      ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ 
      พัฒนาคุณภาพชีวิต
      ส่งเสริมการศึกษาในประเทศแก่สมาชิกและบุตรของสมาชิก
      ชำระหนี้สถาบันการเงิน
      ซื้อรถยนต์
      ซื้อรถยนต์(มือสอง)
        ใบเสนอราคารถยนต์(มือสอง)
         สำหรับบุคคล
 หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้

 สวัสดิการเกี่ยวกับการศพ
 สวัสดิการมงคลสมรส
 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
 สวัสดิการเพื่อการอุปสมบท
 สวัสดิการเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์
 สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสดปิดให้บริการงานประกันสังคม
ใน
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 10.30-18.30 น.

เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
บริเวณอำเภอ...ยิ้ม โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
สาขาฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม 
 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
41 ถ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.หน้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3851 6731
e-mail:
chaph.coop@gmail.com   facebook : www.facebook.com/chaph.coop