สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
ทำเนียบประธานสหกรณ์ฯ
สาสน์จากที่ปรึกษา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
วิธีการสมัครสมาชิก
ถาม-ตอบ

Link ที่เกี่ยวข้อง
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ คือ..???
ความหมายสหกรณ์( บทที่ 1 )
ประวัติสหกรณ์ ( บทที่ 2 )
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์( บทที่ 3 )             

              วิสัยทัศน์ (Vision) 

  มุ่งประหยัด  พัฒนาคุณธรรม  นำชีวิตด้วยจิตตารมย์  สังคมยั่งยืน


               พันธกิจ (Mission)

    บริหารตามหลักธรรมาภิบาล (มีประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม) โดยรักษาไว้ซึ่งจิตตารมณ์ของสหกรณ์อย่างมั่นคงและให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์บนพื้นฐานของความเข้าใจ

 

  •     องค์กร

-          จะต้องจัดการบริการให้กับคณะกรรมการให้ได้รับ  พระราชบัญญัติ / ข้อบังคับ / ระเบียบของสหกรณ์

-          จัดสวัสดิการ

-          พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศ

-          จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ (หน่วยงานภาครัฐ)

-        ส่งเสริมให้โอกาสสมาชิกยกระดับคุณภาพชีวิต

  •  บุคลากร

1.        กรรมการ

 

-          ต้องศึกษาพระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบของสหกรณ์

-          ต้องมีการส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษร

-          กรรมการควรได้รับการพัฒนาอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-          กรรมการต้องเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 

2.     ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

-          ต้องศึกษาพระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบของสหกรณ์

-          ต้องมีการส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษร

-          ผู้ตรวจสอบกิจการควรได้รับการพัฒนาอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-          ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

-          ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีการประชุม/สัมมนาบทบาท/อบรมในเรื่องบทบาทหน้าที่

 

3.        ฝ่ายจัดการ

 

-          ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์พึ่งตนเอง

-          รักษาจรรยาบรรณของการบริหารการเงิน

-          การบริการอย่างมีคุณภาพ

-          พัฒนาตนเองเพิ่มความรู้และเทคโนโลยี

-          ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.        สมาชิก

 

-          สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์และชุมชน

-          รักในองค์กร (เป็นหูเป็นตา)

ข้อมูลโดย : - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่จำกัด

เลขที่188 ถ.เจริญประทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 053-272651 FAX 053-820706 E-Mail : sccu_cm@hotmail.com