แจ้งให้ทราบ :-
กำหนดการศึกษาดูงาน วันเครดิตยูเนี่ยนสากล ประจำปี 2557 (28/07/2557)
เรื่องสหกรณ์ฯหยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันที่ 8 -12 สิงหาคม 25557 (16/07/2557)
พบกรรมการเงินกู้ (09/07/2557)
ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (17/02/2557)
ขอเชิญชวนอบรมสมาชิกใหม่ (13/02/2557)
การชำระค่าธรรมเนียมกองทุนสวัสดิการสมทบ(สก.5) (26/12/2556)

[ 1 ]

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่จำกัด

เลขที่188 ถ.เจริญประทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 053-272651 FAX 053-820706 E-Mail : sccu_cm@hotmail.com