สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
ทำเนียบประธานสหกรณ์ฯ
สาสน์จากที่ปรึกษา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
วิธีการสมัครสมาชิก
ถาม-ตอบ

Link ที่เกี่ยวข้อง
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ คือ..???
ความหมายสหกรณ์( บทที่ 1 )
ประวัติสหกรณ์ ( บทที่ 2 )
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์( บทที่ 3 )                         ประวัติความเป็นมา (History)

                       

ประวัติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด

          ชุมชนพระหฤทัย เป็นชุมชนหนึ่งที่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจนขาดที่พึ่งและหลักประกัน ในความมั่นคงของชีวิตเช่นเดียวกับชุมชนหรือหมู่บ้านทั่วไป ปัญหาต่าง ๆ ที่ชาวบ้านประสบอยู่เช่น การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการ ดำรงชีวิตการเจ็บไข้ได้ป่วย ฯลฯ พวกชาวบ้านเอง ยังต้องพึ่งพาอาศัยวัดซึ่งอาจพูดได้ว่าตั้งแต่เกิดถึงตาย ต้องอาศัยวัด ในสมัยนั้น คุณพ่อมีร์โก ตรุสนัก ซึ่งได้คลุกคลี อย่างใกล้ชิดกับสัตบุรุษได้มองเห็นปัญหา และได้พยายามหาทางออกและจาก ประสบการณ์ที่พบเห็นในที่ต่าง ๆ และด้วยการมองการณ์ไกลของท่าน เห็นว่าถ้ามีองค์กรที่เป็นองค์กรของตนเองขึ้น ก็จะเป็นการช่วยให้ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ของความเป็นคนท่านจึงได้   ริเริ่มที่จะใช้งานเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งมีหลักสำคัญคือ “การรวมคน การช่วยเหลือกันและชีวิต” ซึ่งจะเห็นได้จากจิตตารมณ์ และคุณธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมของศาสนาทุกศาสนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำกิจกรรมร่วมกัน

            ด้วยการมองการณ์ไกลของ คุณพ่อมีร์โก ตรุสนัก ท่านพยายามริเริ่มจะใช้งานเครดิตยูเนี่ยนเข้าไปพัฒนาคนในย่านวัดพระหฤทัย เพื่อให้มีการกินอยู่ที่ดีขึ้น โดยท่านได้นำเอาแบบอย่างที่ท่านได้พบเห็นจาก กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา มาพูดคุยและแบ่งปันให้กับสัตบุรุษวัดพระหฤทัย ผลปรากฏว่า ลูกวัดมีความสนใจอยากรู้เรื่องเครดิตยูเนี่ยนมากขึ้น

            เดือนกุมภาพันธ์ 2513 ท่านก็เชิญ คุณพ่อบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, คุณพ่อยานี ,คุณพ่อประสิทธิ์ สมานจิต ขึ้นมายังเชียงใหม่ เพื่อมาให้การศึกษาอบรม ผู้สนใจตอนแรก ๆ ก็มีแต่ชาวคริสตังค์เท่านั้นที่เข้าฟัง ต่อมาก็ได้เชิญชวนพี่น้องต่างศาสนาเข้าร่วมฟังการบรรยายจิตตารมณ์เครดิตยูเนี่ยน การให้การศึกษาของท่านทั้งสามดำเนินไป ในตอนหัวค่ำ ประมาณ 1 ทุ่มเศษจนถึงเวลา 3 – 4 ทุ่ม เป็นระยะเวลา 3 คืน ติดต่อกันปรากฎว่าหลายต่อหลายคนที่เข้าฟัง การบรรยายก็ติดอกติดใจในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน จนปรารถนาที่จะให้มีการตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนขึ้น จากนั้นเมื่อโอกาสดียามใดที่วิทยากรทางกรุงเทพฯ ว่าง คุณพ่อมีร์โก ตรุสนัก ก็จะเชิญมาให้การศึกษาอบรมเพิ่มเติม เรื่องเครดิตยูเนี่ยนมากยิ่งขึ้นเป็นระยะ ๆ

            ผลปรากฎว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้สึกซึ้งถึง “จิตตารมณ์” เครดิตยูเนี่ยน อย่างแท้จริงก็รวมความต้องการที่ตรงกันเสนอต่อ คุณพ่อมีร์โก ว่าต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนขึ้น และหลังความหวังก็ประสบความสำเร็จ

            วันที่ 17 กันยายน 2513 มีสมาชิกแรกเริ่ม 41 คน เงินสะสม (เงินหุ้น ) 470 บาท และได้เรียนเชิญ พระสังฆราช ลูเซียนลากอส เป็นองค์ประธานเสกและเปิดสำนักงานโดยมี นายธานี ปิยะกิจ เป็นผู้นำ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ในขณะนั้น คุณพ่อมีร์โก ได้มอบ ห้องทำงานส่วนตัวของท่านให้ใช้เป็นสำนักงาน

            ในปี 2522 ได้ใช้ห้องขายของ ในหอพักพระหฤทัย เป็นสำนักงานจดทะเบียนจากกลุ่ม เป็นสหกรณ์

            ต้นปี 2523 เราได้ย้ายสำนักงานมาอยู่บนศาลาพระหฤทัยด้วยความกรุณาของ คุณพ่อวิโรจน์ อินทรสุขสันต์ เป็นเวลาถึงแปดปี และดำเนินกิจการ เรื่อยมา

            วันที่ 1 กรกฎาคม 2531 ทางสหกรณ์ฯ ได้รับความกรุณาจาก พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ ให้ใช้อาคาร   เลขที่ 188 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสำนักงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2531 ได้ขนย้ายเข้าทำการ

            วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2531 เวลา 9.49 . จัดพิธีเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการ

โดยมีพระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน รณรงค์ให้มีการเพิ่มหุ้นและออมทรัพย์ ตลอดเดือนกันยายน

 

 

                              

 

     


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่จำกัด

เลขที่188 ถ.เจริญประทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 053-272651 FAX 053-820706 E-Mail : sccu_cm@hotmail.com