สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
ทำเนียบประธานสหกรณ์ฯ
สาสน์จากที่ปรึกษา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
วิธีการสมัครสมาชิก
ถาม-ตอบ

Link ที่เกี่ยวข้อง
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ คือ..???
ความหมายสหกรณ์( บทที่ 1 )
ประวัติสหกรณ์ ( บทที่ 2 )
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์( บทที่ 3 )ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1.สมาชิกลงชื่อเพื่อเข้ารับการอบรมการเป็นสมาชิกใหม่
2.สมาชิกเข้ารับการอบรม
3.สมาชิกกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารในการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
4.สมาชิกชำระเงินในการถือหุ้น,ค่าคู่มือสมาชิกใหม่กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
5.เจ้าหน้าที่ออกสมุดรับฝากเงินหุ้น / สมุดรับฝากเงินออมทรัพย์ให้กับสมาชิกใหม่
6.จากข้อ(1.)-(5.) สมาชิกผู้นั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯแล้วโดยสมบูรณ์


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่จำกัด

เลขที่188 ถ.เจริญประทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 053-272651 FAX 053-820706 E-Mail : sccu_cm@hotmail.com