สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
ทำเนียบประธานสหกรณ์ฯ
สาสน์จากที่ปรึกษา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
วิธีการสมัครสมาชิก
ถาม-ตอบ

Link ที่เกี่ยวข้อง
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ คือ..???
ความหมายสหกรณ์( บทที่ 1 )
ประวัติสหกรณ์ ( บทที่ 2 )
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์( บทที่ 3 ) ทำเนียบประธานสหกรณ์ฯ

 

นายธานี  ปิยะกิจ

17 ม.ค.2513 - 31ธ.ค. 2514

 

นายไพโรจน์  วิจิตรพร

1 ม.ค. 2515 - 31 ธ.ค. 2516

นายบุญเกิด  ทุมกานนท์

1 ม.ค. 2517 - 31 ธ.ค. 2518

นายเสรี  ขันธปรีชา

1 ม.ค. 2519 - 6 เม.ย. 2522

 

นายสุดใจ  วรรณประทีป

6 เม.ย. 252 - 29 พ.ค. 2525

 

นายปรีชา  วิจิตรพร 

29 พ.ค. 2525- 19 พ.ค.2527

 

นายณรงค์  จันทร์เจริญ

19 พ.ค. 2527- 6 เม.ย. 2529

 

นายปรีชา  วิจิตรพร 

6 เม.ย. 2529 -10 พ.ค. 2530

 

นางทัศนีย์  ทุมกานนท์

11 พ.ค. 2530 - 8 เม.ย. 2532

 

นายเสรี  ขันธปรีชา

9 เม.ย. 2532 - 7 เม.ย. 2533

 

นายวิชัย   ศิริรัตน์

8 เม.ย. 2533 - 6 เม.ย. 2534

 

นางเอื้ออิศรา  จารุจินดา

8 เม.ย. 2534 - 8 พ.ค. 2535

 

นายเรวัต   ยั่งยืน

9 พ.ค. 2535 - 2 เม.ย. 2537

 

นางทัศนีย์  ทุมกานนท์

3 เม.ย. 2537- 29 มี.ค. 2539

 

นายปรีชา  วิจิตรพร 

30 มี.ค. 2539 - 4 เม.ย. 2540

 

นายเรวัต   ยั่งยืน

5 เม.ย. 2540 - 4 เม.ย. 2541

  

นายบุญเกิด  ทุมกานนท์

2 เม.ย. 2541- 29 เม.ย. 2542

 

นายศรชัย   วิจิตรพร 

2 เม.ย. 2541- 29 เม.ย. 2542

 

นายบุญเกิด  ทุมกานนท์

2 เม.ย. 2543- 20 เม.ย. 2545

 

นางทัศนีย์  ทุมกานนท์

21เม.ย. 2545- 10เม.ย.2547

 

นายเรวัต   ยั่งยืน

10 เม.ย. 2547- 2 เม.ย.2548

 

นายศรชัย  วิจิตรพร 

2 เม.ย. 2548 - 5 เม.ย. 2551

  

นายปรีชา  วิจิตรพร 

 

6 เม.ย. 2551 - 13 มี.ค.2553

 

 

นายศรชัย  วิจิตรพร

 14 มี.ค. 2553 -16 มี.ค.2556

 

 นางดารณี คงมั่น

 17 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่จำกัด

เลขที่188 ถ.เจริญประทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 053-272651 FAX 053-820706 E-Mail : sccu_cm@hotmail.com