ผลงานเว็บไซต์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ รุ่นที่ 9  ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2553
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ที่ หน่วยงาน URL
1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด http://www.coopthai.com/hcbr
2 สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด http://www.coopthai.com/banna
3 สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด http://www.coopthai.com/ksankp
4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ http://www.coopthai.com/testcm
5 สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด -
6 สหกรณ์โคนมชัยบาดาล จำกัด http://www.coopthai.com/knchaibd
7 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 13 จำกัด -
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจลพบุรี จำกัด http://www.coopthai.com/tllopbr
9 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยมแจ้ซ้อน จำกัด http://www.coopthai.com/kdjason
10 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยน้ำทิพย์ภาคเหนือ จำกัด http://www.coopthai.com/tpthaint
11 สหกรณ์โคนมแม่ทะ จำกัด http://www.coopthai.com/knmaetoa
12 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจลำปาง จำกัด http://www.coopthai.com/tllompang
13 สหกรณ์โคเนื้อแม่ทะ จำกัด -
14 สหกรณ์ออมพทรัพย์ตำรวจลำพูน จำกัด -
15 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด -
16 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.เลย จำกัด http://www.coopthai.com/tksloei
17 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ศรีสะเกษ จำกัด http://www.coopthai.com/tsesaket
18 สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด http://www.coopthai.com/kpangg
19 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด http://www.coopthai.com/cooppls
20 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ศรีสะเกษ จำกัด http://www.coopthai.com/tkssesaket
21 สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด http://www.coopthai.com/ksatingp
22 สหกรณ์การเกษตรเกาะยอ จำกัด -
23 สหกรณ์ออมพทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด http://www.coopthai.com/tsasukyaso
24 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ จำกัด     http://www.coopthai.com/tppcoop
25 สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด     http://www.coopthai.com/coopry
26 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จำกัด http://www.coopthai.com/ksuwanp
27 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด http://www.coopthai.com/trpchroye