สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
เมนู
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
ที่ตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
ถามมาตอบไป

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 42

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์กระทรวง ทบวง กรม
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

การโอนเงินผ่านธนาคาร
การโอนเงินผ่านธนาคาร


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก

   1.เขียนใบสมัครด้วยตนเอง,พร้อมผู้บังคับบัญชารับรอง
2.สำนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุดนายศักดิ์ชัย  สุขเจริญ
ประธานกรรมการ

 อัตราดอกเบี้ย

-ฝากออมทรัพย์                3.75  ต่อปี
-ฝากออมทรัพย์พิเศษ     4.25  ต่อปี
 เงินให้กู้                              7.75  ต่อปี
 

 

 Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved