สหกรณ์โคนม จังหวัดชุมพร จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จำกัด


ข้อมูลสหกรณ์
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคคลกร
ถามมา-ตอบไป
การสมัครสมาชิก
แผ่นผังเว็บไซต์
ติดต่อหน่วยงาน
ภาพกิจกรรม
ฟาร์มสมาชิก

บริการของสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย
สหกรณ์โคนมบางสะพาน จำกัด
ฟาร์มโชคชัย
ร้านธาตุดินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

 

                       สินค้าและบริการ

 

รายการ

ราคา/หน่วย

 อาหารโค

-

  โชคชัย 936 (โคแรกเกิด - 3  เดือน)

-

  โชคชัย 638 (โคระยะอุ้มท้องและระยะให้นม)

-

  โชคชัย 639(โครุ่นตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป)

-

  โชคชัย  637(โคอายุ 3 ถึง 6 เดือน)

-

  เพียวไพร์  3300 14% ( โครุ่นตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

-

   เพียวไพร์   1220  16% (โคระยะอุ้มท้องระยะให้นม)

-

    เพียวไพร์   1111  โปรมิลด์  (โคระยะอุ้มท้องระยะให้นม)

-

  CP-16% (โคระยะอุ้มท้องระยะให้นม)

-

  CP-21%(โคระยะอุ้มท้องระยะให้นม)

-

  CP-970( โครุ่นตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

-

  CP-972(โคอายุ 3 ถึง 6 เดือน)

-

  CP-973(โคแรกเกิด - 3  เดือน)

-

  CO-OP 14%( โครุ่นตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

-

   CO-OP 17%(โคระยะอุ้มท้องระยะให้นม)

-

  CO-OP 19%(โคระยะอุ้มท้องระยะให้นม)

-

  ราชา  14%  (อาหารผสม)

-

  มันเส้น

-

  กากปาล์มขาว

-

  กากปาล์มดำ (รวม)

-

  ฟางก้อน

-

  กากถั่วเหลือง

-

  ข้าวโพดบด

-

  นมผง

-

 เวชภัณฑ์
  ยาบำรุง

-

  ยาถ่ายพยาธิ

-

   แร่ธาตุ

-

  ฯ,ฯ

 -

   ****ราคาอาหารมีการปรับขึ้นลงอยู่ตลอด****  


 สินค้าและบริการ

 รายการ

 ราคา/หน่วย
อาหารโคนม แล้วแต่รุ่น
เวชภัณฑ์ แล้วแต่รุ่น
ข้าวสาร  แล้วแต่รุ่น
 นมกล่องตราไทยเดนมาก์  แล้วแต่รุ่น

ดูรายละเอียดสินค้าทั้งหมด


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved