สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
บุคคลกร
ติดต่อเรา
sitemap

บริการของเรา
ธุรกิจสหกรณ์
สินค้าและบริการ
การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
webboard

รวม LINK หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรีประวัติ
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด

         

§                          สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด  จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโดยวิธีการสหกรณ์ฯ  ได้รับอนุมัติเงินกู้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร                 จำนวน 6 ล้านบาท (ปัจจุบันชำระเสร็จสิ้นแล้ว) สร้างศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบขนาด 20 ตัน/วัน
§นายทะเบียนได้รับจดทะเบียน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2538 เลขที่ .001438
§เลขที่ตั้งสำนักงาน 99/1  หมู่ 10 .มิตรภาพ  .มวกเหล็ก  .สระบุรี 18180
§สหกรณ์ฯ ได้เริ่มดำเนินการรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิก  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542                                                                                    น้ำนมดิบ ปัจจุบัน 33 ตัน/วัน และสามารถรองรับน้ำนมดิบจากสมาชิกได้ถึงวันละ 50 ตัน/วัน


 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด 99/1 หมู่ 10 ต.มิตรภาพ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 โทร.0-3634-1105,0-3632-7361