สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีจำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีจำกัด
menu
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ
บุคคลากร
ติดต่อเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
ถาม-ตอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต1
สำนักงานพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2
 ปี พ.ศ. 2500 นายจำเนียร สารนาท หัวหน้ากองสหกรณ์พานิชย์และธนกิจพร้อมคณะได้เข้าพบขุนวิเศษ ดรุณกิจ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแจ้งเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์และประโยชน์ของสหกรณ์ให้ทราบ ขุนวิเศษดรุณกิจดจึงได้จัดประชุมศึกษาธิการอำเภอ ครูใหญ่ อาจารใหญ่โรงเรียนรัฐบาลและครูใน
สังกัดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อปรึกษาหารือและแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ในที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและเห็นพร้อมกันว่าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น พร้อมทั้งได้นัดหมายให้มีการประชุม และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการขึ้นในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2500 ณ โรงภาพยนต์
เฉลิมเพชรจังหวัดเพชรบุรี
          จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ชุดแรก) ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมเพชร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2500 เลือกตั้งผู้ลงชื่อในหนังสือขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 10 คน ที่ประชุมเลือกตั้งผู้สมควรลงชื่อในหนังสือขอจดทะเบียน คือ
(1).
ขุนวิเศษดรุณกิจ                     : ประธานกรรมการ     
(2).
นายทรงชัย เจตะบุตร             : รองประธานกรรมการ
(3). นายสงัด รุ่งมณี                       : กรรมการ    
(4).
นายเกษม ทองคำใส               : กรรมการ 
(5).
นายพงษ์ศิริ เชาวนปรีชา         : กรรมการ 
(6).
นายสำเนา มุนิปภา                  : กรรมการ
(7). นายวีระ สร้อยระย้า                 : กรรมการ 
(8).
นายโกวิท ต่อวงษ์                   : กรรมการ 
(9).
น.ส.เหรียญเพชร ตาละวันนา   : กรรมการ 
(10).
นายทำนุ ธรรมจารี               : กรรมการและเลขานุการ
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด จดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2500 มีชื่อว่า “ สหกรณ์ครูเพชรบุรี จำกัด สินใช้ ” ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศหลังเก่า(ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี) เป็นสำนักงานสหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด 725คน
         ปี พ.ศ. 2521 ได้เปลียนชื่อจาก " สหกรณ์ครูเพชรบุรี จำกัดสินใช้" เปลี่ยนชื่อเป็น
               “ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ” จนถึงปัจจุบันนี้
         ปี พ.ศ.2526  ฐานะการเงินของสหกรณ์แข็งแรงมั่นคงเป็นที่เชื่อถือได้ กระทรวงการคลัง
               จึงได้รับรองสถานะของสหกรณ์เป็นสถาบันการเงิน
        ปี พ.ศ. 2528 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเห็นสมควรให้สหกรณ์จัดซื้อที่ดินและสร้างสำนัก
              งานเป็นของตัวเองและอนุมัติให้เนินการจำนวน 4,000,000  บาท
           คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและเริ่มก่อสร้างสำนักงานได้ ปลายปี พ.ศ.2528
       ปี พ.ศ. 2529 การก่อสร้างอาคารได้แล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้เป็นสำนักงานได้ในเดือน  
           กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 18/11 ถนนชีสระอินทร์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอ
            เมือง จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2529
       ปี พ.ศ.2530 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างเสรี
           ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี (เดิมคณะกรรมการดำเนินการจะเป็นโดยตำแหน่งและ
           ได้ถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน
       ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้งหนึ่ง คือได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
            สหกรณ์ออมทรัพย์ฉบับ พ.ศ.2542 ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2542 ฉนั้นสหกรณ์จะต้อง
            จัดนำข้อบังคับและระเบียบใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์และถือปฏิบัติ
       ปี พ.ศ. 2546  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงอาคารสำนักงาน
           และตกแต่งภายในโดยใช้งบขยายกิจการ
       ปี พ.ศ.  2547 ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ในเดือน สิงหาคม 2547 แล้วเสร็จสม
           บูรณ์ใช้ปฏิบัติงานได้ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547  ในขณะที่ปรับปรุงได้ย้ายสำนักงาน
           ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยหลัง
           เก่าใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,215,469.47 บาท
                ปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินการเป็นเวลา 50 ปี มีสมาชิก 6,463คน มีทุนดำเนินการ
          ทั้งสิ้น 1,713,262,558.24บาท และมีเงินทุนสำรอง 165,447,550.21บาท นับได้ว่าเป็น
          สหกรณ์ขนาดใหญ่และมีฐานะการเงินแข็งแรงมั่นคงเป็นที่เชื่อถือของสมาชิก

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

โทร 032-425301,032411923,Fax 032424004