สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด
เกี่ยวกับสหกรณ์
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
สวัสดิการแก่สมาชิก
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
บริการ
สมัครสมาชิก
ผลการดำเนินงาน
รูปภาพกิจการประจำปี
สถานะทางการเงิน
ถามตอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เข้าระบบสมาชิก

บทความน่ารู้
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์
เศรษฐกิจพอเพียงหัวใจของการพัฒนาสหกณณ์ออมทรัพย์

  

 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัดค่ะ 

            ระบบสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด 


       ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด

เงินให้กู้แก่สมาชิก

  ประกาศ... เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้โครงการพิเศษระยะสั้น (พิจารณาจากยอดเงินปันผล) คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศ...เรื่องการกำหนดเงินกู้สามัญ "โครงการพิเศษเพื่อการเอนกประสงค์" เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ คลิกดูรายละเอียด

                        เงินกู้พิเศษเพื่อการประกอบอาชีพเสริม  คลิกดูรายละเอียด 

                    เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ  เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท   ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559

ประกาศ  เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2560

 ดอกเบี้ยจากสมาชิก คลิกดูรายละเอียด

ดอกเบี้ยจากสหกรณ์อื่น คลิกดูรายละเอียด

 ข่าวสาร   สสธท. , สส.ชสอ. และ กสธท. 

1.   ประกาศการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

   ( สสธท.)  รอบที่  7 / 2562  เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน  55  ปีบริบูรณ์  และสมาชิกประเภทสมทบ  คู่สมรส และบุตร 

  ภายในวันที่  1  -  20   กรกฎาคม   2562  

 2. ประกาศการรับสมัครสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   ( สส.ชสอ.)

    เปิดรับสมัครสมาชิก   และสมาชิกประเภทสมทบ   คู่สมรสและบุตร  อายุไม่เกิน  56  ปีบริบูรณ์

    ตั้งแต่วันที่   1 - 31 กรกฏาคม  2562

3. ประกาศการรับสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ( กสธท.)

   รอบ 7/2562 เปิดรับสมัครสมาชิก และสมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรส และบุตร  อายุไม่เกิน 60 ปี  

    ตั้งแต่วันที่ 1 - 20  กรกฏาคม  2562

หมายเหตุ  ดาวโหลด    - ใบสมัครสมาชิกสามัญ สสธท.   

                                       - ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสธท.

                                       - ใบสมัครสมาชิกสามัญ สส.ชสอ.

                                       -  ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ.

                                       -  ใบสมัครสมาชิก กสธท.

 

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

                                                                     

        เชิญสมาชิกสอ.รพ.แพร่ จำกัด ติดต่อ ผ่าน   www.facebook.com/p.hospital.co.op

                                                                         

           
                                                                


 


 
 
 
 

นายชัยยัณต์  กาวีวน
ประธานกรรมการ

          อัตราดอกเบี้ย

  รายการ                        

 ดอกเบี้ย

เงินกู้สามัญไม่เกิน 95 % ของค่าหุ้น หรือเงินฝากค้ำประกัน  95%

 6.25/ปี

 เงินกู้ทั่วไป

 6.70/ปี

 เริ่ม 1 เมษายน  2559

เงินฝากออมทรัพย์  1.00/ปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.00/ปี

เงินฝากสะสมทรัพย์ 24 เดือน 

 2.80/ปี

เงินฝากโครงการพี่แพะรักน้อง

 2.00/ปี

     (เริ่มตั้งแต่ 25 ม.ค.2562)  

เริ่มตั้งแต่ 1  กรกฎาคม 2560

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น

 เงินฝากประจำ 12 เดือน

ฝากตั้งแต่ 5,000,000บาทไม่เกิน 10,000,000 บาท   2.60/ปี
 ฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป  2.75/ปี

 เริ่ม 1 กรกฎาคม  2560

 

 

 

 Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved