สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด
เกี่ยวกับสหกรณ์
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
สวัสดิการแก่สมาชิก
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
บริการ
สมัครสมาชิก
ผลการดำเนินงาน
รูปภาพกิจการประจำปี
สถานะทางการเงิน
ถามตอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เข้าระบบสมาชิก

บทความน่ารู้
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์
เศรษฐกิจพอเพียงหัวใจของการพัฒนาสหกณณ์ออมทรัพย์

  

 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัดค่ะ 

            ระบบสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด 


ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด

 

ประกาศ...เรื่องการกำหนดเงินกู้สามัญ "โครงการพิเศษเพื่อการเอนกประสงค์" เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ  เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท   ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559

ประกาศ  เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2560

 ดอกเบี้ยจากสมาชิกคลิกดูรายละเอียด

ดอกเบี้ยจากสหกรณ์อื่นคลิกดูรายละเอียด

 ข่าวสาร   สสธท. , สส.ชสอ. และ กสธท. 

1.   ประกาศการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

   ( สสธท.)  รอบที่  4 / 2562  เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน  56  ปีบริบูรณ์  และสมาชิกประเภทสมทบ  คู่สมรส และบุตร 

  ภายในวันที่  1  -  20   เมษายน   2562  

 2. ประกาศการรับสมัครสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   ( สส.ชสอ.)

    เปิดรับสมัครสมาชิก   และสมาชิกประเภทสมทบ   คู่สมรสและบุตร  อายุไม่เกิน  56  ปีบริบูรณ์

    ตั้งแต่วันที่   1 - 31 เมษายน  2562

3. ประกาศการรับสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ( กสธท.)

   รอบ 3/2562 เปิดรับสมัครสมาชิก และสมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรส และบุตร  อายุไม่เกิน 60 ปี  

    ตั้งแต่วันที่ 1 - 20  เมษายน   2562

1 หมายเหตุ โหลดใบสมัคร สสธท. สส.ชสอ  ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ค่ะ

 

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

                                                                     

        เชิญสมาชิกสอ.รพ.แพร่ จำกัด ติดต่อ ผ่าน   www.facebook.com/p.hospital.co.op

                                                                         

           
                                                                


 


 
 
 
 

นายชัยยัณต์  กาวีวน
ประธานกรรมการ

          อัตราดอกเบี้ย

  รายการ                        

 ดอกเบี้ย

เงินกู้สามัญไม่เกิน 95 % ของค่าหุ้น หรือเงินฝากค้ำประกัน  95%

 6.25/ปี

 เงินกู้ทั่วไป

 6.70/ปี

 เริ่ม 1 เมษายน  2559

เงินฝากออมทรัพย์  1.00/ปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.00/ปี

เงินฝากสะสมทรัพย์ 24 เดือน 

 2.80/ปี

เงินฝากโครงการพี่แพะรักน้อง

 2.00/ปี

     (เริ่มตั้งแต่ 25 ม.ค.2562)  

เริ่มตั้งแต่ 1  กรกฎาคม 2560

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น

 เงินฝากประจำ 12 เดือน

ฝากตั้งแต่ 5,000,000บาทไม่เกิน 10,000,000 บาท   2.60/ปี
 ฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป  2.75/ปี

 เริ่ม 1 กรกฎาคม  2560

 

 

 

 Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved