สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสิงห์บุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสิงห์บุรี จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจของสหกรณ์
แบบฟอร์มต่างๆ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
sitemap

Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สมาคมฌาปนกิจ สสธท.

ระเบียบสหกรณ์
ระเบียบประจำปี2552

ข้อบังคับ
ข้อบังคับ
  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสิงห์บุรี   จำกัดค่ะ :::: xxx ::

 

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17 ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสิงห์บุรี จำกัด

ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.. 2557 ดังต่อไปนี้

                           สมาชิกผู้กู้เงินสามัญสามารถกู้ได้ในวงเงิน 60เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

                          -สมาชิกที่กู้ ไม่เกิน 500,000  บาท เมื่อหักค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้ พร้อมดอกเบี้ย หนี้สินและรายจ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดแล้ว สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิเหลือไม่น้อยกว่า 1,000  บาท

                          -สมาชิกที่กู้เงินเกิน 500,000 บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท เมื่อหักค่าหุ้นเงินงวดชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย หนี้สินและรายจ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดแล้ว สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิเหลือ ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

                          -สมาชิกที่กู้เงินเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท เมื่อหักค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย หนี้สินและรายจ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดแล้ว สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิเหลือไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

 

   อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 3.00

 เงินกู้ฉุกเฉิน

 6.00

 เงินกู้สามัญ

 6.00

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

 ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านCopyright 2001-2004 -

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสิงห์บุรี จำกัด
ถ.ธรรมโชติ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
0-3652-3355

- All Rights Reserved