สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด
     Please wait..........

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

  หน้าหลัก
  ประวัติ
  ปรัชญา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คณะกรรมการ
  ฝ่ายจัดการ
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
  การรับฝากเงิน
   การกู้เงิน
   สวัสดิการของสมาชิก
   แผนที่ตั้งของสหกรณ์
 

บริการของเรา

  กระดานข่าว
  การสมัครสมาชิก

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

  ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
  ประวัติสหกรณ์
  สหกรณ์การเกษตร
  สหกรณ์ประมง
  สหกรณ์นิคม
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  สหกรณ์บริการ
  สหกรณ์ร้านค้า
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 Link website สหกรณ์

สค.หมอสม-วังแคว้ง จำกัด 
สกก.สบปราบ จำกัด 
สกก.เสริมงาม จำกัด 
สกก.เกาะคา จำกัด 
สกก.เมืองลำปาง จำกัด 
สกก.แม่พริก จำกัด 
สก.ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด 
สก.นิคมห้างฉัตร จำกัด 
สกก.ห้างฉัตร จำกัด 
สกก.แม่ทะ จำกัด
สกก.แม่เมาะพัฒนา จำกัด 
สกก.วังเหนือ จำกัด 
สกต. ธกส.ลำปาง จำกัด 
สอ.ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด 
สก.หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ลำปาง จำกัด 
สก.เดินรถลำปาง จำกัด 
สก.โรงพยาบาลลำปาง จำกัด
สอ.สาธารณสุขลำปาง จำกัด
สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 
สค.แจ้ซ้อน จำกัด
สก.โคนมนครลำปาง จำกัด
 สอ.ตำรวจลำปาง จำกัด
 สอ.พนักงานไทยน้ำทิพย์ จำกัด
  เข้าระบบผู้ดูแลเว็บไซต์สหกรณ์
ข้อมูลกิจกรรม
   วันที่  15  กรกฏาคม 2560  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง  จำกัด  จัดกิจกรรม สหกรณ์ฯ ร่วมใจภักดิ์ ทำดอกดารารัตน์ถวายพ่อ (ภาพประกอบ)
   วันอังคารที่ 18  เมษายน 2560  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด จัดทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นประจำทุกปี  เนื่องในวันสงกรานต์ (ภาพประกอบ)
   วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง , ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ , สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง , คณะกรรมการชมรมเครดิตยูเนี่ยนลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพื่อนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในจังหวัดลำปางและสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในครั้งนี้ (ภาพประกอบ)
   วันที่ 7 เมษายน 2560 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด นำผู้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์ชุมชน ด้านเกษตรพื้นบ้าน ศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพประกอบ)
   วันที่ 2 เมษายน 2560 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร , กาดนัดสหกรณ์ และพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์  ได้รับเกียรติจาก นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน  (ภาพประกอบ)
   วันที่ 5 มีนาคม 2560  ทุกอาทิตย์แรกของเดือน ตลาดนัดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (ภาพประกอบ)

 วันที่ 26 กุมภาพันธฺ์ 2560  ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ  โดยมีกิจกรรมแข่งขันกีฬา และบริจาคโลหิต  ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร 5  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  (ภาพประกอบ)

   วันอาทิตย์ที่ 26  กุมภาพันธ์ 2560  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง  จำกัด  ร่วมด้วย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดลำปาง  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  เจ้าหน้าที่ ช.ส.ค. ภาคเหนือ  สหกรณ์เครือข่าย  คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก ของสหกรณ์  ร่วมกันทำ SWOT เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (ภาพประกอบ)
   วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน จัดโดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ณ โรงแรมเอเซีย  จังหวัดลำปาง (ภาพประกอบ)
   วันที่ 27-29  มกราคม  2560  ทัศนศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ และ ฝ่ายจัดการ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (ภาพประกอบ)
   รับโล่รางวัล สหกรณ์ชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๕๙ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำทีมโดย นางชนิดา  สรรพช่าง ประธานกรรมการดำเนินการ รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ภาพประกอบ)
   วันที่ 8-9 ตุลาคม 2559  อบรมผู้สนใจในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน (อบรมสมาชิกใหม่) ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (ภาพประกอบ)
   วันที่ 13 มีนาคม 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด ได้รับเลือกเป็นตัวแทน ให้ดำเนินการสหกรณ์ชุมชน ในหัวข้อ สหกรณ์ร่วมคิดร่วมทำ นำชุมชนเข้มแข็ง ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (ภาพประกอบ)


นายประดิษฐ   สรรพช่าง
ประธาน
กรรมการ


นางสุธีรา  สุขสุมิตร
ผู้จัดการ
โทร.08-6182-3836

 เกี่ยวกับเครดิตยูเนี่ยน
 • ประวัติเครดิตยูเนี่ยน
 • โครงสร้างเครือข่ายทั่วโลก
 • ความหมาย
 • หลักการสหกรณ์
 • โครงสร้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 • บทบาทกรรมการ
 • หน่วยงานในจังหวัด

     จังหวัดลำปาง
     สำนักงานคลังจังหวัด
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
     สำนักงานเกษตรและ

   
       หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
       ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
       พยากรณ์อากาศ
       ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
       ราคาทอง
       ข่าวจราจร สวพ.91
       ค้นหารหัสไปรษณีย์
      แปลไทย-อังกฤษ
      เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ

   

   
   
   
   
   
   


  จำนวนผู้เข้าชม

  เว็บไซต์ : www.coopthai.com/cu_somwangk  

  E-mail : cu_mosom@hotmail.co.th

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคร้ง จำกัด 

  82/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100