สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ที่ตั้ง
กรรมการสหกรณ์ฯ

บริการของเรา
ธุรกิจ
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
webboard
sitemap

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมสงเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน้าหลัก


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
การดำเนินธุรกิจ (Business )

  • ส่งเสริมให่สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนเองไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควรจากการชำระหุ้นรายเดือนประจำทุกๆเดือน
  • ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
  • การรับฝากเงินออมทรัพย์จากสมาชิกโดยให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
  • ให้เงินกู้แก่สมาชิกทังเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ
  • ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวเช่น เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต, ทุนการศึกษาบุตรสมชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด 333/1ก. ถนนหฤทัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4482 2180,0 4483 0177  โทรสาร0 4482 2180