สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
  

คณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด


1.ค่าหุ้น 69,000 .-บาท
2.ต้นเงินกู้ฉุกเฉิน 38,000 .-บาท
3.ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน 1,232 .-บาท
4.ต้นเงินกู้สามัญ 291,000 .-บาท
5.ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 234,746 .-บาท
6.ค่าธรรมเนียม   .-บาท
รวมเงิน 633,978 .-บาท

   ข้อแนะนำ การใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกัน และว่าด้วยจำนอง ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 
     เอกสารค้ำประกัน

   


สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด 333/1ก. ถนนหฤทัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4482 2180,0 4483 0177  โทรสาร0 4482 2180