สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ที่ตั้ง
กรรมการสหกรณ์ฯ

บริการของเรา
ธุรกิจ
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
webboard
sitemap

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมสงเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน้าหลัก


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 • คุณสมบัติของสมาชิก
  • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
  • เป็นข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำสังกัดตำรวจภูรจังหวัดชัยภูมิหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดตำรวจภูรจังหวัดชัยภูมิ
 • เอกสารหลักฐานในการสมัคร
  • หนังสือนำส่งจากต้นสังกัดรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์สังกัดใด
  • ใบสมัครของสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครไม่ตำกว่าข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
  • สำเนาบัตรข้าราชการตำรวจ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 


สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด 333/1ก. ถนนหฤทัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4482 2180,0 4483 0177  โทรสาร0 4482 2180