สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ที่ตั้ง
กรรมการสหกรณ์ฯ

บริการของเรา
ธุรกิจ
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
webboard
sitemap

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมสงเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน้าหลัก


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
การบริการ (SERVICE)

การรับฝากเงิน สหกรณ์รับฝากเงินเฉพาะสมาชิกเท่านั้น เงินฝากแบ่งเป็น 2 ประเภท

 • เงินฝากออมทรัพย์
   • เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากไม่ตำกว่า 100.-บาท
   • การคิดดอกเบี้ย สหกรณ์คิดให้ทุกๆ 6 เดือน
   • อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันร้อยละ 5 ต่อปี 
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
   • เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากไม่ตำกว่า 50,000.-บาท
   • การคิดดอกเบี้ย สหกรณ์คิดให้ทุกๆ เดือน
   • อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันร้อยละ 5 ต่อปี 
  • การฝากเงินไม่จำกัดครั้งและจำนวนเงิน
  • การถอนเงินฝากถอนได้เดือนละ 1 ครังหากจะถอนครั้งต่อไปต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

การให้สินเชื่อ สหกรณ์มีเงินกู้อยู่ 2 ประเภท

 • เงินกู้ฉุกเฉิน
   • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนของสมาชิกนั้น  แต่ต้องไม่เกิน 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 • เงินกู้สามัญ
  • จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้
  • เป็นสมาชิกตั้งแต่อนุมัติเป็นสมาชิกแต่ไม่เกิน 3 ปี กู้ได้ 40 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่งไม่เกิน 1,000,000.-บาท
  • เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป กู้ได้ 50 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่งไม่เกิน 1,000,000.-บาท
   • มีเงินค่าหุ้นอยู่กับสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 20% ของวงเงินกู้  หรือมีหุ้นไม่ต่ำกว่า 20% ของ วงเงินกู้ ณ วันรับเงิน
   • วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000.-บาท ให้มีคนค้ำประกัน 2 คน
   • วงเงินกู้เกินกว่า 300,000.-บาท ขึ้นไป ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน
   • สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่า 3 คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้

          ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน  ให้ผู้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมด ที่เป็นหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งสองประเภทคือ 9.00 %

 

 

การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน

 • ส่งได้สูงสุด 3 งวด

การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 • วงเงินกู้ไม่เกิน     60,000.-บาท     ชำระภายใน  48 งวด
 • วงเงินกู้เกินกว่า   60,000.-บาท  แต่ไม่เกิน 120,000.-บาท  ชำระภายใน  60  งวด
 • วงเงินกู้เกินกว่า 120,000.-บาท  แต่ไม่เกิน 200,000.-บาท  ชำระภายใน  66  งวด
 • วงเงินกู้เกินกว่า 200,000.-บาท  แต่ไม่เกิน 300,000.-บาท  ชำระภายใน  72  งวด
 • วงเงินกู้เกินกว่า 300,000.-บาท  แต่ไม่เกิน 400,000.-บาท  ชำระภายใน  78  งวด
 • วงเงินกู้เกินกว่า 400,000.-บาท  แต่ไม่เกิน 500,000.-บาท  ชำระภายใน  84  งวด
 • วงเงินกู้เกินกว่า 500,000.-บาท  แต่ไม่เกิน 600,000.-บาท  ชำระภายใน  96  งวด
 • วงเงินกู้เกินกว่า 600,000.-บาท  แต่ไม่เกิน 700,000.-บาท  ชำระภายใน 108 งวด
 • วงเงินกู้เกินกว่า 700,000.-บาท  แต่ไม่เกิน 800,000.-บาท  ชำระภายใน 120 งวด
 • วงเงินกู้เกินกว่า 800,000.-บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท  ชำระภายใน 144 งวด

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด 333/1ก. ถนนหฤทัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4482 2180,0 4483 0177  โทรสาร0 4482 2180