สอ.ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร จำกัด
     Please wait..........
สอ.ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร จำกัด
Main menu
Welcome Page
วิสัยทัศน์
ประวัติ
โครงสร้างขององค์กร
กรรมการ
บุคลากร
ประกาศของสหกรณ์ฯ
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
การให้สวัสดิการและผลตอบแทน
ทุนดำเนินงานและจำนวนสมาชิก
ถามมา-ตอบไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

system


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
                                                                      ประวัติการก่อตั้งสำนักงาน..

 

               สำนักงาน  รพช.จังหวัดยโสธร  ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ยโสธร จำกัด  เพื่อเป็น     แหล่งเงินทุน  สำหรับจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในหน่วยงานให้มีโอกาสเสริมสร้างฐานะด้านเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและจดทะเบียน     เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์    พ.ศ.   2511 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 และดำเนินธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับสามารถอำนวยประโยชน์สุขให้แก่มวลสมาชิกและครอบครัวได้ ในระดับหนึ่งและจะต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นต่อไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546 จึงมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและพนักงาน ที่สังกัด อบจ. , อบต.  และ  เทศบาล.ในเขตท้องที่จังหวัดยโสธรมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ และเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดยโสธร จำกัด” นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2546  และได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์ฯ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550   มาตรา 288   เป็น “ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร จำกัด " ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2551

                                                                     

 

 

 

 

 

                                                คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23  (2554)

ลำดับ       ชื่อ - สกุล                                ตำแหน่ง                                   วุฒิการศึกษา

  ที่

  1.         เสวย        กัณหา                     ประธานกรรมการ                            (ศศ.บ.)

  2.         แสดง       วิเศษรัตน์              รองประธานกรรมการ คนที่ 1         (ศศ.บ.)

  3.         ธนาธิป     โคตรประทุม       รองประธานกรรมการ คนที่ 2         (นบ.)

  4.        วริษฐ์        รัชมาศ                   เหรัญญิก                                             (คบ.)

  5.        ศักดิ์ชาย    พวงจันทร์             กรรมการ                                            (ปวช.)

  6.        พงษ์เทพ    การะเกษ              กรรมการ                                            (มศ.3)

  7.        บุญมี          ไชยวิเศษ              กรรมการ                                            (ศศ.บ)

  8.        กร               บุระวัฒน์             กรรมการ                                            (ศศ.ม.)

  9.        สุดใจ          ทองทิพย์              กรรมการ                                            (ปวส.)

  10.      ทวี              ห้องแซง                กรรมการ                                           (ม.ศ.3)

  11.      ชลธิชา       พราวศรี                เลขานุการ                                          (ศศ.ม.)

 


 อัตราดอกเบี้ย
 ออมทรัพย์  3.50
 ออมทรัพย์พิเศษ  4.50
 เงินกู้  9.00
 รายละเอียด