สอ.ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร จำกัด
     Please wait..........
สอ.ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร จำกัด
Main menu
Welcome Page
วิสัยทัศน์
ประวัติ
โครงสร้างขององค์กร
กรรมการ
บุคลากร
ประกาศของสหกรณ์ฯ
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
การให้สวัสดิการและผลตอบแทน
ทุนดำเนินงานและจำนวนสมาชิก
ถามมา-ตอบไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

system


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
การให้สวัสดิการและผลตอบแทน                       

 

-  สมาชิกเสียชีวิตทุกกรณีได้รับเงินสงเคราะห์ศพละ 50,000 บาท
                -  
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ  จะได้รับเงินสงเคราะห์ อีกจำนวนหนึ่ง 
            -  มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกทุกปี ๆละ 50,000  บาท
                -   สงเคราะห์ศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก ศพละ 1,000 บาท
                -   ปันผลตามหุ้น  (ปัจจุบัน   ร้อยละ 4.20
ต่อปี)
                -   เฉลี่ยคืนตามส่วนของธุรกิจ (ปัจจุบัน   ร้อยละ 4.00  ต่อปี)

 

 


 อัตราดอกเบี้ย
 ออมทรัพย์  3.50
 ออมทรัพย์พิเศษ  4.50
 เงินกู้  9.00
 รายละเอียด