สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด
     Please wait..........


เกี่ยวกับสหกรณ์
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์ฝ่ายทำไม้
แผนที่ตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ที่ปรึกษา ผู้สอบ ผู้ตรวจกิจการ
คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก
การประชุมใหญ่ ประจำปี
เพดาเงินกู้สำหรับสมาชิก
กระดานข่าว
ระเบียบสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

พระบิดาสหกรณ์
ประวัติพระบิดาสหกรณ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดลำปาง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
บริหารเวปไซต์

ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์

กำหนดวันจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก

ข้อมูลกลาง


เกี่ยวกับสหกรณ์

  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  ประวัติสหกรณ์ฯฝ่ายทำไม้
  แผนที่ตั้งสหกรณ์
  คณะกรรมการสหกรณ์ฯ
  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
  ที่ปรึกษา ผู้สอบ ผู้ตรวจกิจการ
  ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ข้อบังคับสหกรณ์ฯ
  ระเบียบสหกรณ์

 

 Link website สหกรณ์

สค.หมอสม-วังแคว้ง จำกัด 
สกก.สบปราบ จำกัด 
สกก.เสริมงาม จำกัด 
สกก.เกาะคา จำกัด 
สกก.เมืองลำปาง จำกัด 
สกก.แม่พริก จำกัด 
สก.ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด 
สก.นิคมห้างฉัตร จำกัด 
สกก.ห้างฉัตร จำกัด 
สกก.แม่ทะ จำกัด
สกก.แม่เมาะพัฒนา จำกัด 
สกก.วังเหนือ จำกัด 
สกต. ธกส.ลำปาง จำกัด 
สอ.ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด 
สก.หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ลำปาง จำกัด 
สก.เดินรถลำปาง จำกัด 
สก.โรงพยาบาลลำปาง จำกัด
สอ.สาธารณสุขลำปาง จำกัด
สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 
สค.แจ้ซ้อน จำกัด
สก.โคนมนครลำปาง จำกัด
 สอ.ตำรวจลำปาง จำกัด
 สอ.พนักงานไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 คู่มือ Web template | PDF File
  เข้าระบบผู้ดูแลเว็บไซต์สหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  (๑)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 (๒)   เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

          ก. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

         ข. ผู้ที่เคยเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำ

(๓)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(๔)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

         การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๖ คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๖ ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

          ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้ของสหกร์ณจะเรียกคืนไม่ได้  

        สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือได้ว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

       สิทธิของสมาชิกมีดังนี้

           (๑)  เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

           (๒) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

           (๓) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

          (๔) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

          (๕) สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

    หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้

          (๑)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

        (๒)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

        (๓)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

        (๔)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

        (๕)  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง                       

 


 

ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ

นางบุหงา  เอี่ยมน้อย

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-ออมทรัพย์พิเศษ

ระยะเวลา(ฝาก-ถอน)

 อัตราดอกเบี้ย(%)

ออมทรัพย์

 2.40%

ออมทรัพย์(พิเศษ)

 3.75%

  

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินให้กู้

 อัตราดอกเบี้ย(%)

 เงินกู้สามัญ

6.65%

  เงินกู้ฉุกเฉิน

 6.65% 

เงินกู้พิเศษ

6.65%


     หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
     ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
     พยากรณ์อากาศ
     ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
     ราคาทอง
     ข่าวจราจร สวพ.91
     ค้นหารหัสไปรษณีย์
    แปลไทย-อังกฤษ

 

 

 
 
 
 
 
 Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved