สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ
ติดต่อเรา
กิจกรรมสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน

สินค้าและบริการของสหกรณ์ฯ
บริการเงินฝาก
บริการสินเชื่อ
บริการขายสินค้า
สวัสดิการสมาชิก
ถาม - ตอบ
สมัครสมาชิก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์คืออะไร
อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
ความเป็นมาของสหกรณ์การเกษตร

เวบไซด์ที่น่าสนใจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่


  

 


เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกตระหนักถึงการออม สหกรณ์ฯจึงมีบริการรับฝากเงินจากสมาชิก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่    

ประเภทเงินรับฝาก

 อัตราดอกเบี้ย

 เงื่อนไขการรับฝากเงิน

เงินฝากออมทรัพย์

0.60

  สามารถฝาก - ถอนได้ทุกวัน เพื่อความสะดวกในการใช้จ่าย

เงินฝากสัจจะออมทรัพย์

1.60

  ส่งเสริมให้สมาชิกออมเงิน โดยกำหนดให้ออมวัน 1 บาท หรือปีละ 365 บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1.60

  สำหรับสมาชิกที่ต้องการมีเงินออมในระยะยาว เงินฝากออมทรัพย์พิเศษจึงกำหนดให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง

 

รอบปีบัญชีวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2559

 

 สหกรณ์ระดมเงินรับฝากจากสมาชิก 3 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

 

        

รายการ

ยกมาต้นปี

ฝากระหว่างปี

ถอนระหว่างปี

คงเหลือ

บาท

ราย

   ออมทรัพย์

140,158,593.29

15,827,587.33

18,349,388.00

142,680,393.96

-    

 ออมทรัพย์พิเศษ

406,451,064.71

22,626,821.81

20,332,589.00

404,156,831.90

-    

 สัจจะออมทรัพย์

7,561,918.17

27,214.96

69,300.00

7,604,003.21

-    

รวมทั้งสิ้น

554,171,576.10

38,481,624.10

38,751,277

426,441,229.07

-

  

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved