สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ
ติดต่อเรา
กิจกรรมสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน

สินค้าและบริการของสหกรณ์ฯ
บริการเงินฝาก
บริการสินเชื่อ
บริการขายสินค้า
สวัสดิการสมาชิก
ถาม - ตอบ
สมัครสมาชิก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์คืออะไร
อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
ความเป็นมาของสหกรณ์การเกษตร

เวบไซด์ที่น่าสนใจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน   :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด

ประกาศสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด

*********************

            ด้วย สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด ตามแบบแปลนของ สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด เลขที่ 80 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่ – ฮอด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทร. 053 – 441223

 

                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.เป็นนิติบุคคล หรืออาชีพรับจ้างงานก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยยื่นซองประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

                6.นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

 

ขายแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด วันที่ 7 -17 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.

ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด

 

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา ได้ที่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด ราคาชุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลาทำการ

 

ในการขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาขอให้ถูกต้อง ให้ครบถ้วนอย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้

1.       กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการเอง

 

1.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียน

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

1.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)

                2.   กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาทำการแทน

2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

2.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียน

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

 

 

                                                                                                                                    บุญปั๋น  ปันทะนัง

(นายบุญปั๋น  ปันทะนัง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด

 

 


 

 Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved