สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ
ติดต่อเรา
กิจกรรมสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน

สินค้าและบริการของสหกรณ์ฯ
บริการเงินฝาก
บริการสินเชื่อ
บริการขายสินค้า
สวัสดิการสมาชิก
ถาม - ตอบ
สมัครสมาชิก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์คืออะไร
อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
ความเป็นมาของสหกรณ์การเกษตร

เวบไซด์ที่น่าสนใจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่


  

 

 


 

การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก

รอบปีบัญชีวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

 

สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

             (1) เงินกู้ระยะสั้น                                   จำนวน     17,505,525.00  บาท

             (2) เงินกู้ระยะปานกลาง                          จำนวน   393,317,782.00  บาท  

             (3) เงินกู้ระยะยาว                                  จำนวน       36,738,566.00  บาท

                                                                                 รวม    447,561,873.00   บาท

 

 

ข้อกำหนดในการกู้เงิน

1.สมาชิกใหม่หรือสมาชิกที่ไม่เคยกู้เงิน การกู้เงินครั้งแรกจะกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้แล้วแต่วัตถุประสงค์  ในการกู้เงินของสมาชิก

2.สมาชิกคนหนึ่งกู้เงินได้ไม่เกิน 5 สัญญารวมทั้งวัสดุการเกษตรและน้ำมันเชื้อเพลิง

3.การกู้เงิน ขอกู้ได้ตามชั้นของสมาชิกดังนี้

     - สมาชิกชั้น1 ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป            กู้ได้ไม่เกิน   1,200,000  บาท                       

     - สมาชิกชั้น1 ตั้งแต่ 1-2 ปี                   กู้ได้ไม่เกิน  1,000,000  บาท

     -สมาชิกชั้น 2                                       กู้ได้ไม่เกิน     600,000  บาท             

     - สมาชิกชั้น 3                                      กู้ได้ไม่เกิน     400,000  บาท

 **สมาชิกชั้น 1 กู้เงินด่วนกรณีพิเศษภายใน 1 วัน (กู้ได้ไม่เกิน  50,000  บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 1 ปี)**

4.การขอกู้เงินระยะยาว กู้ได้ไม่เกิน  1,500,000  บาทโดยมีข้อกำหนด ดังนี้

      - ต้องเป็นสมาชิกชั้นที่ 1 (กู้เพื่อซื้อที่ดิน และสร้างสวนลำไย)

      -  ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า  3,000,000  บาท

      -  มีแผนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งเงินกู้นั้นหรือตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนด

      - ระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน  20  ปี ตามแต่มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ จะพิจารณา         

หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้

1.หลักทรัพย์ (โฉนดที่ดิน) สมาชิกกู้เงินได้ 50% ของราคาประเมินตามที่สหกรณ์ฯกำหนด

2.การค้ำประกันโดยสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน

      - ผู้ค้ำประกันต้องเป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน จำนวน 2 คน

      - สมาชิกคนใดคนหนึ่งต้องมีที่ดินจำนองไว้กับสหกรณ์

      - วงเงินการค้ำประกันจำนวน 20,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 1 ปี

      - ผู้ค้ำประกันไม่มีหลักทรัพย์ทั้ง 2 คน ค้ำประกันได้ 2,000 บาท

      - ผู้ค้ำประกันจะต้องไม่ผิดสัญญากับสหกรณ์ฯ

      - สมาชิกคนหนึ่งค้ำประกันหนี้ได้ไม่เกิน 2 คน

3.ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันการกู้เงินวัสดุการเกษตรได้  80 %   หุ้น    ที่ถืออยู่

4.บัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้  ได้  80%

เอกสารที่ต้องนำมาในการขอกู้เงิน

1 .สมุดคู่มือสมาชิก

2.สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของสมาชิกและของเจ้าของที่ดิน  ที่จำนองค้ำประกัน

3.ใบขอกู้เงินจากประธานกลุ่ม (กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย)

***ให้เจ้าของที่ดินมาด้วยทุกครั้งที่กู้เงิน***

 

 

 

 


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved