สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ
ติดต่อเรา
กิจกรรมสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน

สินค้าและบริการของสหกรณ์ฯ
บริการเงินฝาก
บริการสินเชื่อ
บริการขายสินค้า
สวัสดิการสมาชิก
ถาม - ตอบ
สมัครสมาชิก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์คืออะไร
อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
ความเป็นมาของสหกรณ์การเกษตร

เวบไซด์ที่น่าสนใจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

สหกรณ์รับสมัครสมาชิกใหม่ปีละ 2 ครั้ง เกษตรกรผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ประชุมกลุ่ม

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1. สมัครในที่ประชุมกลุ่ม
      - สมัครด้วยตนเอง
      - หลักฐาน (สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน)
2. ให้ที่ประชุมกลุ่มรับรองและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved