สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด

 

 


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ
ติดต่อเรา
กิจกรรมสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน

สินค้าและบริการของสหกรณ์ฯ
บริการเงินฝาก
บริการสินเชื่อ
บริการขายสินค้า
สวัสดิการสมาชิก
ถาม - ตอบ
สมัครสมาชิก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์คืออะไร
อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
ความเป็นมาของสหกรณ์การเกษตร

เวบไซด์ที่น่าสนใจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  

บริการขายสินค้าและน้ำมันเชื้อเพลิง


 

สหกรณ์จัดหาวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนมาจัดจำหน่ายให้แก่สมาชิก

และบริการสินเชื่อสำหรับวัสดุอุปกรณ์การเกษตรแก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ในการทำเกษตรกรรม  สินค้าที่สหกรณ์ฯนำมาจำหน่าย ได้แก่

 

- สินค้าอุปโภค/บริโภค (สบู่,น้ำปลา,น้ำมันพืช,ผงซักฟอก ฯลฯ)

 


- ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช     

                      

- เครื่องจักรอุปกรณ์ในการเกษตร

- อาหารสัตว์       

                              

- ข้าวสาร

                                    

 -อุปกรณ์ไฟฟ้า   

     

-รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร

 

 

 

       ปั๊มสหกรณ์เพื่อสมาชิก

 

     

       บริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป สำหรับสมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากการเติมน้ำมันที่ปั๊มสหกรณ์ฯ นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังมีบริการรถขนส่งน้ำมันให้กับสหกรณ์และสถานีบริการน้ำมันในเขตภาคเหนือ สหกรณ์และสถานีบริการน้ำมันที่สนใจใช้บริการรถขนส่งน้ำมันติดต่อได้โดยตรงที่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด

โทร. 053-441223 ต่อ 17 หรือ 089-4296462 

การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

 

          สหกรณ์จัดหาสินค้าประเภทปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช อาหารสัตว์ วัสดุการเกษตร เครื่องจักรกลพร้อมอุปกรณ์ และ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตมาจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป โดยมีสถานที่จำหน่ายบริเวณสำนักงาน และตลาดกลางสหกรณ์

 

รอบปีบัญชี 1 กรกฎาคม 2557 ถึง  30  มิถุนายน  2558

 

 

รายการ

สินค้าต้นปี

ระหว่างปี

สินค้าสิ้นปี

ซื้อ

ขาย

1. ปุ๋ย

1,393,917.52

18,645,898.00

20,175,539.00

890,217.05

2. เคมีการเกษตร

1,200,126.53

4,953,473.00

6,006,280.00

719,454.18

3. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์

3,500.94

828,642.05

866,102.78

0.00

4. อาหารสัตว์

63,233.90

5,704,511.00

5,888,764.00

52,323.00

5 ข้าวสาร

21,229.00

2,176,110.00

2,238,770.00

16,450.00

6. สินค้าทั่วไป

157,348.13

2,367,784.96

2,570,951.64

32,173.77

7. น้ำมันเชื้อเพลิง

1,683,596.63

108,556,310.91

111,287,819.50

2,245,597.18

รวมทั้งสิ้น

4,522,952.65

143,232,729.92

149,034,226.92

3,956,215.18


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved