สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ
ติดต่อเรา
กิจกรรมสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน

สินค้าและบริการของสหกรณ์ฯ
บริการเงินฝาก
บริการสินเชื่อ
บริการขายสินค้า
สวัสดิการสมาชิก
ถาม - ตอบ
สมัครสมาชิก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์คืออะไร
อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
ความเป็นมาของสหกรณ์การเกษตร

เวบไซด์ที่น่าสนใจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่


  

สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด

ผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

 

 


รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ

 

รอบปีบัญชีวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

 

      (1) รายได้  179,596,241.46  บาท  แยกเป็น รายได้

    

รายได้

จำนวน(บาท)

ร้อยละ

1.  รายได้ธุรกิจสินเชื่อ  

20,819,981.28

11.59

2.  รายได้ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

37,788,010.24

21.04

3.  รายได้ธุรกิจน้ำมัน

112,355,709.88

62.56

4.  รายได้ธุรกิจรวบรวมผลิตผล                          

194,098.04

0.11

5.  รายได้อื่น ๆ                             

8,438,442.02

4.70

รวมทั้งสิ้น

179,596,241.46

100.00

 

    (2) ค่าใช้จ่าย 168,620,479.95 บาท แยกเป็น ค่าใช้จ่าย

 

รายได้

จำนวน(บาท)

ร้อยละ

1.  ค่าใช้จ่ายธุรกิจสินเชื่อ

12,393,185.92

7.35

2.  ค่าใช้จ่ายธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

37,495,110.71

22.24

3.   ค่าใช้จ่ายธุรกิจน้ำมัน          

111,760,560.35

66.28

4.   ค่าใช้จ่ายธุรกิจรวบรวมผลิตผล

 

366,611.75

0.21

5.   ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                          

6,605,011.22

3.92

รวมทั้งสิ้น

168,620,479.95

100.00

 

สหกรณ์มีกำไรสุทธิ  10,975,761.51  บาท


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved