สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ
ติดต่อเรา
กิจกรรมสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน

สินค้าและบริการของสหกรณ์ฯ
บริการเงินฝาก
บริการสินเชื่อ
บริการขายสินค้า
สวัสดิการสมาชิก
ถาม - ตอบ
สมัครสมาชิก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์คืออะไร
อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
ความเป็นมาของสหกรณ์การเกษตร

เวบไซด์ที่น่าสนใจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่


  

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันเกษตรกรที่พึ่งพาตนเอง และส่งเสริมให้สมาชิกอยู่ดีมีสุข แบบยั่งยืน

 


นโยบายการดำเนินงาน            

สหกรณ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์และจริยธรรมอันดี เพื่อให้สมาชิกอยู่ดีกินดี มีสันติสุข โดยมีวัตถุประสงค์และนโยบายในการดำเนินงาน คือ

                1. ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการเกษตร และอุตสาหกรรมในครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์

                2. ส่งเสริมด้านการผลิต ด้านเกษตรกรรม แก่สมาชิกของสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และจัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายให้สมาชิก

                3. รวบรวมผลิตผลการเกษตร ของสมาชิกมาจัดจำหน่าย หรือแปรรูปเพื่อจำหน่าย โดยรวบรวมผลิตผลจากสมาชิก โดยจัดให้มีฉางและโรงเรือนการเกษตร เพื่อรักษาผลิตผลของสมาชิก

                4. ส่งเสริมด้านเงินทุนแก่สมาชิก โดยให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 %

                5. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออม โดยมีการรับฝากเงินออมทรัพย์ ,ออมทรัพย์พิเศษ และรับฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ คือ 1 ปี มี 365 วัน ก็จะรับฝากเงินจากสมาชิก จำนวน 365 บาท

                6. สหกรณ์มีความเอื้ออาทรต่อชุมชน มีความเป็นห่วงเป็นใยในตัวสมาชิก โดยจัดสรรเงินทุนสวัสดิการสำหรับช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ และเข้าร่วมโครงการสหกรณ์เอื้ออาทรผู้ยากไร้

                7. ส่งเสริมและปลูกฝัง ให้สมาชิกรู้จักอุดมการณ์สหกรณ์ โดยมีการจัดฝึกอบรมผู้นำสมาชิกเพื่อไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกรู้จักงานระบบสหกรณ์อย่างแท้จริง

                8. ส่งเสริมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสมาชิก โดยส่งเสริมด้านการผลิตของสมาชิกแล้วยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาของบุตรหลานสมาชิก ด้านพลานามัยและสภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกโดยจัดสรรเงินทุนไว้เพื่อการศึกษาแก่ลูกหลานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved