สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด

 

 


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ
ติดต่อเรา
กิจกรรมสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน

สินค้าและบริการของสหกรณ์ฯ
บริการเงินฝาก
บริการสินเชื่อ
บริการขายสินค้า
สวัสดิการสมาชิก
ถาม - ตอบ
สมัครสมาชิก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์คืออะไร
อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
ความเป็นมาของสหกรณ์การเกษตร

เวบไซด์ที่น่าสนใจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  

                                                             สวัสดิการสมาชิก


การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ค่ารักษาพยาบาล)

1.สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบกับคู่สมรส จะต้องได้นอนพักรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น

2.ส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นแล้ว จ่ายตามลำดับชั้นสมาชิก ดังนี้

ชั้นที่ 1 เบิกได้ไม่เกิน 6,000 บาทต่อปีบัญชี

ชั้นที่ 2 เบิกได้ไม่เกิน 4,000 บาทต่อปีบัญชี

ชั้นที่ 3 เบิกได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อปีบัญชี

คู่สมรสของสมาชิกและสมาชิกสมทบเบิกได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อปีบัญชี

 

เอกสารในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

1.ใบรับรองจากประธานกลุ่ม

2.ใบเสร็จรับเงินตัวจริง หรือ ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

    (ระบุวันเข้า – ออก ในการรักษาจากโรงพยาบาล)

3.สมุดคู่มือสมาชิก

 

** สมาชิกที่เข้ารับการรักษา ต้องมาทำการเบิกเงินเอง**

 

                                                                                                       ***สมาชิกที่ขาดประชุมไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้***

 

ทุนสวัสดิการกรณีเสียชีวิต

สมาชิกจะได้รับเงินกองทุนสวัสดิการ 88,000 บาท และสหกรณ์ฯ ร่วมทำบุญเป็นของใช้อีก 2,000 บาท

 


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved