ออมทรัพย์สาธารณสุข ชลบุรี
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลเว็บไซต์

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
กระดานถาม-ตอบ

เว็ปไซล์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซล์สหกรณ์อื่นๆ

หมวด  1

ข้อกำหนดทั่วไป

                ข้อ  3  ในระเบียบที่สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  2  ประเภท  คือ

                                (1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

                                (2)  เงินกู้สามัญ

                ข้อ  4  สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น

                ข้อ  5  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่

คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร  แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได้

                ข้อ  6  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน  ต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้

                ข้อ  7  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น  ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้และสมาชิกผู้ค้ำประกัน  (ถ้ามี)  ต้องทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้

                ข้อ  8  การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท  ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น  ให้ส่งโดยวิธีหักจาก

เงินได้รายเดือนของผู้กู้    ที่จ่าย  และการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท  ดอกเบี้ยเงินกู้  รวมทั้งเงิน

อื่น       ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น   ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้

แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ

หมวด  2

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

                ข้อ  9  การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการดำเนินการ  หรือผู้จัดการ  ตามที่เห็นสมควร  เป็นผู้วินิจฉัยให้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้    และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น    แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน  เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน

                ข้อ  10  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น  ให้มีจำนวนไม่เกิน  20,000.-บาท  หรือหนึ่งแห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น  สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า

                                ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่        เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

รายใหม่และรายก่อนรวมกัน  จะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้

                ข้อ  11  หลักประกันสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้ว  ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

                ข้อ  12  การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจำนวน  พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก  หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกัน  สามงวด  งวดแรกและงวดสองให้ส่งต้นเงินเท่ากันของจำนวนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย  ภายในวันสิ้นเดือนที่ คิดดอกเบี้ยเดือนแรกและเดือนสอง      ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยจะต้องไม่มากกว่างวดแรกกับงวดสองให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป   ทั้งนี้  โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก

หมวด  3

เงินกู้สามัญ

                ข้อ  13  การให้เงินกู้สามัญ  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก

                                คณะกรรมการดำเนินการ  อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของ

สหกรณ์  ข้อ 84 (2)  และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้

                ข้อ  14  คำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น  ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้  คือ  คำขอกู้ของสมาชิกผู้ซึ่ง ขอกู้จะต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  ถ้าผู้ขอกู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือสูงกว่า  ก็ไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

                ข้อ  15  จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร  แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน  1,000,000.-บาท     หรือจำนวนเงินได้รายเดือนรวม  25เดือน  ของสมาชิกนั้นสุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า

                                ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน  ให้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกิน  ร้อยละ  90  ของค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน

                ข้อ  16  ถ้าคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญ รายก่อนไม่เสร็จก็ได้  แต่จำนวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ  ในเวลาใดเวลาหนึ่ง    จะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในข้อ  15  สุดแต่กรณีไม่ได้

                ข้อ  17  ในการให้เงินกู้สามัญนั้น  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้  อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย  ให้ถือลำดับในการพิจารณาให้เงินกู้  ดังต่อไปนี้

                                (1)  เงินกู้ซึ่งถือค่าหุ้นเป็นหลักประกัน   พึงให้ในลำดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น

                                (2)  ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลำดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ  (1)  เงินกู้ซึ่งมีจำนวนน้อยพึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจำนวนมาก  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  จำนวนเงินกู้ที่นำมาเทียบกันนั้น  ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่  (ถ้ามี)  ด้วย

                                ทั้งนี้    เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้

                ข้อ  18  หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญ  ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี  มีจำนวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

                                ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น  โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้  (ถ้ามี) ก็ดี  มีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

                                (1)  มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้      ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคน  ค้ำประกันอย่างไม่จำกัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ     รายนั้นในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้  แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย  ก็ต้องให้ค้ำประกันเพื่อ  หนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ทั้งหมด

                                เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ  คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้  มีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าคนหนึ่งได้

                                สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้  และสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน  โดยจำนวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจำกัด  ที่กล่าวในข้อ  15  วรรคแรกไม่ได้

                                เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้  เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป  ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร   เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กำหนด

                                การให้สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน

                                อนึ่ง  ภายหลังการทำหนังสือค้ำประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร  เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย

                                (2)  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น  จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น      โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้      ว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ  80  แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น

                                (3)  มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร          หรือในสหกรณ์     

ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจำนำเป็นประกัน  โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่

เกินกว่า   ค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ  80  แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น

                ข้อ  19  การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ        ให้คณะกรรมการดำเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้  จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน  150 งวด ๆ  สุดท้ายต้องไม่เกินอายุผู้กู้  60  ปี    ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก

                                ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือ  คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ  คณะกรรมการดำเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญที่กำหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น  ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้  แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสำหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆ  ต้องไม่เกินหกเดือน

หมวด  4

ดอกเบี้ยเงินกู้

                ข้อ  20  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ  7  ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ  ไป

                ข้อ  21  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ

หมวด  5

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้

                ข้อ  22  ให้คณะกรรมการดำเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า  หลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง 

ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

                ข้อ  23  ในกรณีใด       ดังต่อไปนี้    ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด       เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง  พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า

                                (1)  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ

                                (2)  เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดำเนินการว่า  ผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้

เงินกู้นั้น

                                (3)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า  หลักประกันสำหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง  และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

                                (4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้  (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย)  เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

29/86 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000