• บริการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ( 11/03/2553 )
  • อัตราดอกเบี๊ย 3% ต่อปี
    ดอกเบี๊ยทบต้น ไม่เสียภาษี    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

    29/86 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000