• บริการเงินกู้ อัตราดอกเบี๊ย 7%ต่อปี ( 11/03/2553 )
 • 1. เงินกู้สามัญ 50เท่า เงินได้รายเดือน
  แต่ไม่เกิน 1ล้าน ผ่อนชำระ 150 งวด
  2. เงินกู้ฉุกเฉิน 1เท่าของเงินได้รายเดือน
  แต่ไม่เกิน 20,000 บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

  29/86 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000