สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
     Please wait..........
เมนุหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการ
ธุรกิจสหกรณ์
แผนที่ตั้งองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
ประธาน

Download
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ
ระเบียบและข้อบังคับ

บัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคารสหกรณ์

Link ที่เกี่ยวข้อง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมส่งเสิรมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 เว็บไซต์สหกรณ์ไทย เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเครือข่ายสหกรณ์และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาและใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด

 

ประวัติการจัดตั้ง

 

                    เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2536  จังหวัดหนองบัวลำภูได้แยกออกมาจากจังหวัดอุดรธานี  โดยการถ่ายโอนข้าราชการหน่วยงานทุกสังกัดเข้ามาอยู่ภายใต้จังหวัดหนองบัวลำภู

                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมกับโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง  ได้ดำเนินการขอโอนย้ายสมาชิกที่มีความประสงค์ออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด  เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก  และช่วยให้สมาชิกได้รับเงินกู้ตามความต้องการอันจำเป็น  โดยได้ประชุมใหญ่ผู้ซึ่งเข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2537  ตกลงให้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด  ตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  2537  เลขทะเบียน  อ. 052937  เป็นประเภท  “สหกรณ์ออมทรัพย์”  ชนิด   “จำกัด”   

                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด  ได้เริ่มดำเนินประกอบธุรกิจมาตั้งแต่เดือนตุลาคม  2537  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดยมีสมาชิกเมื่อเริ่มดำเนินการจำนวน  343  คน  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ภายใต้ความร่วมมือของข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  ตั้งอยู่ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  เลขที่  153  หมู่  1  ถนนพระวอพระตา  ตำบลหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  รหัสไปรษณีย์  39000  หมายเลขโทรศัพท์  0-4231-1048  หรือ  0-4231-1049-50  ต่อ  101  หมายเลขโทรสาร  0-4231-1048


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด เลขที่ 153 หมู่ที่ 1 ถ.พระวอพระตา ต.หนองบัว   อ.เมื อง   จ.หนองบัวลำภู   39000
โทร 042 311048     โทรสาร 042 311048