สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
     Please wait..........
เมนุหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการ
ธุรกิจสหกรณ์
แผนที่ตั้งองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
สมาชิก Login เข้าระบบสมาชิก

Download
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ
ระเบียบและข้อบังคับ

บัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคารสหกรณ์

Link ที่เกี่ยวข้อง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมส่งเสิรมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 เว็บไซต์สหกรณ์ไทย เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเครือข่ายสหกรณ์และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาและใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด

 

ประวัติการจัดตั้ง

 

                    เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2536  จังหวัดหนองบัวลำภูได้แยกออกมาจากจังหวัดอุดรธานี  โดยการถ่ายโอนข้าราชการหน่วยงานทุกสังกัดเข้ามาอยู่ภายใต้จังหวัดหนองบัวลำภู

                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมกับโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง  ได้ดำเนินการขอโอนย้ายสมาชิกที่มีความประสงค์ออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด  เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก  และช่วยให้สมาชิกได้รับเงินกู้ตามความต้องการอันจำเป็น  โดยได้ประชุมใหญ่ผู้ซึ่งเข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2537  ตกลงให้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด  ตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  2537  เลขทะเบียน  อ. 052937  เป็นประเภท  “สหกรณ์ออมทรัพย์”  ชนิด   “จำกัด”   

                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด  ได้เริ่มดำเนินประกอบธุรกิจมาตั้งแต่เดือนตุลาคม  2537  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดยมีสมาชิกเมื่อเริ่มดำเนินการจำนวน  343  คน  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ภายใต้ความร่วมมือของข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  ตั้งอยู่ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  เลขที่  153  หมู่  1  ถนนพระวอพระตา  ตำบลหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  รหัสไปรษณีย์  39000  หมายเลขโทรศัพท์  0-4231-1048  หรือ  0-4231-1049-50  ต่อ  101  หมายเลขโทรสาร  0-4231-1048


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด เลขที่ 153 หมู่ที่ 1 ถ.พระวอพระตา ต.หนองบัว   อ.เมื อง   จ.หนองบัวลำภู   39000
โทร 042 311048     โทรสาร 042 311048