สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
     Please wait..........
เมนุหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการ
ธุรกิจสหกรณ์
แผนที่ตั้งองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
สมาชิก Login เข้าระบบสมาชิก

Download
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ
ระเบียบและข้อบังคับ

บัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคารสหกรณ์

Link ที่เกี่ยวข้อง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมส่งเสิรมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 เว็บไซต์สหกรณ์ไทย เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเครือข่ายสหกรณ์และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาและใช้บริการ


  

  บุคลากร



นส.รัตนา  สร้อยกุดเรือ
(ผู้จัดการ)


นส.จีระภา  บุตรดา
(รองผู้จัดการ)

 


นส.ปณิตา  จักรนารายณ์
(เจ้าหน้าที่บัญชี)

 


นส.วิสมัย  สุริยขันธ์
(เจ้าหน้าที่การเงิน)


นายอาทิตย์  โสภา
(เจ้าหน้าที่สินเชื่อ)

 

นายณัฐวุฒิทิพย์  ประสงค์

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

 

นางถวิล   เกตุไร
(แม่บ้าน)

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด เลขที่ 153 หมู่ที่ 1 ถ.พระวอพระตา ต.หนองบัว   อ.เมื อง   จ.หนองบัวลำภู   39000
โทร 042 311048     โทรสาร 042 311048