สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
     Please wait..........
เมนุหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการ
ธุรกิจสหกรณ์
แผนที่ตั้งองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
ประธาน

Download
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ
ระเบียบและข้อบังคับ

บัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคารสหกรณ์

Link ที่เกี่ยวข้อง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมส่งเสิรมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 เว็บไซต์สหกรณ์ไทย เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเครือข่ายสหกรณ์และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาและใช้บริการ


  

  บุคลากรนส.รัตนา  สร้อยกุดเรือ
(ผู้จัดการ)

นส.จีระภา  บุตรดา
(รองผู้จัดการ)


นส.ปณิตา  จักรนารายณ์
(เจ้าหน้าที่บัญชี)


นส.วิสมัย  สุริยขันธ์
(เจ้าหน้าที่การเงิน)


นายอาทิตย์  โสภา
(เจ้าหน้าที่สินเชื่อ)

นายณัฐวุฒิทิพย์  ประสงค์ 
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

 นางถวิล เกตุไร 
(แม่บ้าน)

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด เลขที่ 153 หมู่ที่ 1 ถ.พระวอพระตา ต.หนองบัว   อ.เมื อง   จ.หนองบัวลำภู   39000
โทร 042 311048     โทรสาร 042 311048