อิบนูอัฟฟาน
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
บุคลากร
คณะกรรมการ
การสมัครสมาชิก
การบริการ
webboard
ติดต่อ

กฏหมายสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

link website
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟานจำกัด

IBNU AFFAN SAVING CO-OPERATIVE LTD. 

เคียงคู่ชุมชน ด้วยเศรษฐกิจอิสลาม

       สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกและสังคม  ถือการบริการ
เป็นหัวใจ
ของงานซึ่งจะต้องสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส
และเป็นที่พอใจของสมาชิก

        ดำเนินการโดยยึดหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัด สนับสนุน
สมาชิกไปทำอัจญ์มับรูร

 

       

ประกาศ
ปรับค่าตอบแทนประธานกลุ่ม (26/02/2552)
ว่าด้วยเปิดบัญชีคู่. (26/02/2552)
ขยายเวลาอนุมัติการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ (26/02/2552)
สหกรณ์ ฯ อัตราค่าบริการห้องประชุม (26/02/2552)
สหกรณ์ ฯ แรกเข้าถือหุ้น (25/02/2552)
More detail
ข่าวสมัครงาน
สวัสดิการสมาชิก
เปลี่ยนแปลงสวัสดิการ (17/12/2551)
กองทุนผู้สูงอายุ (17/12/2551)
ข่าวอื่นๆ
เรื่องที่หน้าสนใจ
สมาชิกที่ยังไม่แต่งงาน (17/12/2551)
ข่าวอื่นๆ

 

ผศ.ดร. วรวิทย์  บารู
ประธานสหกรณ์

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved