สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด


 • ขยายเวลาอนุมัติการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ( 26/02/2552 )
 • ประกาศ
  สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด
  เรื่อง ขยายเวลาอนุมัติการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ข้อ 10 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ชุดที่ 10 ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 22 กรกฎาคม 2550 กำหนดให้ขยายระยะเวลาอนุมัติการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ จาก 1 เดือน เป็น 3 เดือน ในการนี้ สหกรณ์ ฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิก ทุกท่านรับทราบ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

  ประกาศตั้งแต่วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2550  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บารู)
  ประธานคณะกรรมการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด  Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved