สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 
  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด :::: xxx ::

 
 
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานพิธีทำบุญ “18 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด”
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561
เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
วิธีการคำนวนเงินปันผล
More detail
 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการการสหกรณ์
เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ
ความหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ดูทั้งหมด
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
การยื่นเอกสารขอลาออกจากการเป็นสมาชิก และกำหนดการจ่ายคืนค่าหุ้น
การเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ เลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการชุดต่างๆ
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลเงินสด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
กำหนดวงเงินได้รายเดือนคงเหลือ
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉ.4)
การใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่6) พ.ศ.2560
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่6) พ.ศ.2560
กำหนดวงเงินได้รายเดือนคงเหลือ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
การนำเงินปันผลและ/หรือเงินเฉลี่ยคืนเพื่อซื้อหุ้นสหกรณ์
ดูทั้งหมด

 

นางสาวสุชัญญา  วิมุกตายน
ประธานกรรมการดำเนินการ


นางสุรีย์รัตน์  พึ่งศักดิ์ศรี
ผู้จัดการสหกรณ์
 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

เงินรับฝาก  
     ออมทรัพย์พิเศษ

 2.50

     ประจำ 12 เดือน

 3.75

เงินกุ้ฉุกเฉิน

 

      เงินกุ้ฉุกเฉินทั่วไป

 6.50

   เงินกู้ฉุกเฉินภัยพิบัติ

 5.50

   เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

 6.25

เงินกุ้สามัญ  
      กรณีทำประกันชีวิต

 6.50

   กรณีไม่ทำประกันชีวิต

 7.50

     ไม่เกินมูลค่าหุ้น

 6.25

   เพื่อเบี้ยประกันชีวิต

 6.50

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500