สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 
  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด :::: xxx ::

 
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
ใบสมัครการสรรหาเป็นประธานและกรรมการสหกรณ์
การรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉ.4)
ประกาศสหกรณ์เรื่อง โครงการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกกรณีพิเศษ
การใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่6) พ.ศ.2560
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่6) พ.ศ.2560
กำหนดวงเงินได้รายเดือนคงเหลือ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
การนำเงินปันผลและ/หรือเงินเฉลี่ยคืนเพื่อซื้อหุ้นสหกรณ์
กำหนดวันลงคะแนนสรรหา วันที่และสถานที่ส่งบัตรลงคะแนนสรรหา และวัน เวลา นับคะแนน
รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ
ใบสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2560
เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
วิธีการคำนวนเงินปันผล
More detail
 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการการสหกรณ์
เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ
ความหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ดูทั้งหมด

 

นางสาวสุชัญญา  วิมุกตายน
ประธานกรรมการดำเนินการ


นางสุรีย์รัตน์  พึ่งศักดิ์ศรี
ผู้จัดการสหกรณ์
 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

เงินรับฝาก  
     ออมทรัพย์พิเศษ

 2.50

     ประจำ 12 เดือน

 3.75

เงินกุ้ฉุกเฉิน

 

      เงินกุ้ฉุกเฉินทั่วไป

 6.50

   เงินกู้ฉุกเฉินภัยพิบัติ

 5.50

   เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

 6.25

เงินกุ้สามัญ  
      กรณีทำประกันชีวิต

 6.50

   กรณีไม่ทำประกันชีวิต

 7.50

     ไม่เกินมูลค่าหุ้น

 6.25

   เพื่อเบี้ยประกันชีวิต

 6.50

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500