สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 
  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด :::: xxx ::

 
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
การเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ เลขานุการ และเหรัญญิก และคณะกรรมการชุดต่างๆ
การเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ เลขานุการ และเหรัญญิก และกรรมการชุดต่างๆ
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2559
การเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ เลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการชุดต่างๆ
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินสดในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาประจำปี 2559
ผลการนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
การเลื่อนกำหนดวันและเวลานับคะแนนในการสรรหา
การชะลอการจ่ายเงินกู้สามัญกรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
กำหนดวัน เวลาลงคะแนน ในการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบเงินปันผลก่อนอนุมัติวันประชุมใหญ่
วิธีการคำนวนเงินปันผล
More detail
 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ
เลือกกรรมการดำเนินการอย่างไรจึงจะสมประโยชน์ของสมาชิก
หลักการการสหกรณ์
ความหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ดูทั้งหมด

 

นางสาวสุชัญญา  วิมุกตายน
ประธานกรรมการดำเนินการ


นางสาวรักดี  ธัญญนิติประเสริฐ
ผู้จัดการสหกรณ์
 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ

 2.50

ประจำ 12 เดือน

 3.75

เงินกุ้ฉุกเฉิน

 6.50

เงินกุ้สามัญ

 6.50

เงินกู้ฉุกเฉินภัยพิบัติ

 5.50

เริ่ม 1 กรกฎาคม 2559


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500