สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 
  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด :::: xxx ::

 
 
ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบเงินปันผลก่อนอนุมัติวันประชุมใหญ่
วิธีการคำนวนเงินปันผล
More detail
 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ
เลือกกรรมการดำเนินการอย่างไรจึงจะสมประโยชน์ของสมาชิก
หลักการการสหกรณ์
ความหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ดูทั้งหมด
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก
กำหนดวงเงินได้รายเดือนคงเหลือ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
การเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ เลขานุการ และเหรัญญิก และคณะกรรมการชุดต่างๆ
การเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ เลขานุการ และเหรัญญิก และกรรมการชุดต่างๆ
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และการให้บริการด้านการเงิน
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 2)
การซื้อหุ้นเพิ่ม
การขอรับทุนสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบภัย
การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินกู้สามัญ
การแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ว่าด้วยการยกทรัพย์สินและสิทธิพึงมีพึงได้
ดูทั้งหมด

 

นางสาวสุชัญญา  วิมุกตายน
ประธานกรรมการดำเนินการ


นางสาวรักดี  ธัญญนิติประเสริฐ
ผู้จัดการสหกรณ์
 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

เงินรับฝาก  
     ออมทรัพย์พิเศษ

 2.50

     ประจำ 12 เดือน

 3.75

เงินกุ้ฉุกเฉิน

 

      เงินกุ้ฉุกเฉินทั่วไป

 6.50

   เงินกู้ฉุกเฉินภัยพิบัติ

 5.50

   เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

 6.25

เงินกุ้สามัญ  
      กรณีทำประกันชีวิต

 6.50

   กรณีไม่ทำประกันชีวิต

 7.50

     ไม่เกินมูลค่าหุ้น

 6.25

   เพื่อเบี้ยประกันชีวิต

 6.50

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500