สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 


  สมัครสมาชิก 

  สมัครสมาชิก (สมทบ)

 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ว่าด้วยการยกทรัพย์สินและสิทธิพึงมีพึงได้ 

  แบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งค่าหุ้นรายเดือน

  หนังสือขอรักษาสมาชิกภาพ

  บัตรลายมือชื่อ

  หนังสือลาออก 

  คำขอกู้ฉุกเฉิน  เอกสารหน้าหลัง
  คำขอกู้ฉุกเฉินกรณีประสบภัยพิบัติ  เอกสารหน้าหลัง
  คำขอกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาอบรม  เอกสารหน้าหลัง

คำขอกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกันมีเอกสารประกอบดังนี้

(คำขอกู้สามัญ, หนังสือสำหรับเงินกู้, หนังสือค้ำประกันเงินกู้, หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้, ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มและบันทึกแนบท้ายสัญญาเงินกู้สามัญ) และ (สลิปเงินเดือน, ใบเสร็จสหกรณ์, หน้าบัญชีกรุงไทย, บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้าน ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)

 ใบแจ้งความจำนงขอกู้เงินสามัญ

   คำขอกู้สามัญ  เอกสารหน้าหลัง
   หนังสือสำหรับเงินกู้  เอกสารหน้าหลัง
  หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ  เอกสารหน้าหลัง
  ใบคำขอเอาประกันชีวิต AIA เอกสารหน้าหลัง
  ใบคำขอเอาประกันชีวิตพรูเด็นเชียล เอกสารหน้าหลัง
  หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้  3ฉบับ (ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
  บันทึกแนบท้ายสัญญาเงินกู้สามัญ
  บันทึกรับทราบ/ยืนยันการค้ำประกัน (กรณีมีผู้ค้ำรายเดียว)
  บันทึกแนบท้ายสัญญาเงินกู้สามัญเกี่ยวกับการทำประกัน
  ขอยกเลิกการประกันสินเชื่อ
  เอกสารใช้ประกอบการกู้สามัญ

คำขอกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกันมีเอกสารประกอบดังนี้

   คำขอกู้เงินสามัญ(ไม่เกินมูลค่าหุ้น)  เอกสารหน้าหลัง
บันทึกแนบท้ายสัญญาเงินกู้สามัญ

คำขอกู้สามัญเพื่อชำระเบี้ยประกันมีเอกสารประกอบดังนี้

   คำขอกู้สามัญเพื่อชำระเบี้ยประกัน  เอกสารหน้าหลัง
   หนังสือสำหรับเงินกู้  เอกสารหน้าหลัง
  หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ  เอกสารหน้าหลัง

  ขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

  หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และทวีสิน

  หนังสือขอเปิดบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  เอกสารหน้าหลัง

  หนังสือขอเปิดบัญชีเงินรับฝากประจำ  เอกสารหน้าหลัง
  แบบคำขอฝากเงิน (กรณีฝากเกินเงินได้รายเดือน)

  แบบคำขอปรับปรุงยอดชำระหนี้

  หนังสือขอ เพิ่ม/ลด ส่งเงินค่าหุ้นประจำเดือน 

  หนังสือขอซื้อหุ้นเพิ่ม 

  บันทึกขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  (เอกสารประกอบ)

  ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500