ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
แจ้งยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินประจำเดือนของสหกรณ์ฯ
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
ขั้นตอนในการเปิดรับฝากเงินออมทรัพยทวีสิน
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ี2)
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ (ฉบับที่4)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
การยื่นเอกสารขอลาออกจากการเป็นสมาชิก และกำหนดการจ่ายคืนค่าหุ้น
การเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ เลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการชุดต่างๆ
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลเงินสด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
กำหนดวงเงินได้รายเดือนคงเหลือ
การใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่6) พ.ศ.2560
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่6) พ.ศ.2560
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉ.4)
กำหนดวงเงินได้รายเดือนคงเหลือ

[ 1 ] 2 3 Next >>

 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500