สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 


ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด

2 พฤษภาคม 2543                สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยประธานกรรมการเลือกตั้ง  
                                             อนุญาตให้ใช้สถานที่และสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์
                                             เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้าง  ได้ออมทรัพย์และ
                                             พัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

19 พฤษภาคม 2543              ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ได้อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการ
                                             จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่
                                             11 พฤษภาคม 2543  และลงนามในหนังสือแจ้งประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
                                             ยืนยันการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์

2 ตุลาคม 2543                     ขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำกัด
                                             สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์  ชั้น 18 ถนนพระรามที่ 1 
                                             แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                                             มีผู้ที่จะสมัครสมาชิกรวม 109 คน  ถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป้นสมาชิก 12,665 หุ้น
                                             และได้มีการคัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แล้ว จำนวน 11 คน ประกอบด้วย
                                             1.ร้อยตรีวิจิตร           อยู่สุภาพ            ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
                                             2.นายสถาพร            สันติบุตร            รองประธาน
                                             3.นายเดชา              วงษ์มาก             เหรัญญิก
                                             4.นายผณิน               แก้วเขียว           เลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
                                             5.นายประวิง             คชาชีวะ             คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
                                             6.นายสมชาติ            เจศรีชัย             คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
                                             7.นางพรรณศิวา        บูรณสถิตย์พร     คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

                                             8.นางสาวดอกไม้       พุทธมงคล         คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
                                             9.นายไพบูลย์            ร่วมสุข               คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
                                             10.นายบุณยเกียรติ    รักชาติเจริญ      คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
                                             11.นายภูมิพิทักษ์       กองแก้ว            คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

                                             เพื่อดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ตามความในมาตรา 34 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติ
                                             สหกรณ์ พ.ศ.2542

3 พฤศจิกายน 2543             รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำกัด
                                             เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.029643 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.061143

16 มีนาคม 2544                  แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำกัด
                                             เนื่องด้วยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
                                             ซึ่งมีพนักงานน้อยไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตามลำพังได้
                                             ประกอบด้วย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  และ
                                             สถาบันพระปกเกล้า  มีความประสงค์เข้าร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
                                             สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำกัด

26 พฤศจิกายน 2544           นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อ
                                             "สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำกัด" เป็นชื่อ 
                                             "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด"

12 ธันวาคม 2544                 คณะผู้จัดตั้งให้เริ่มดำเนินการประกอบธุรกิจของสหกรณ์

25 พฤศจิกายน 2553            นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่ตั้งสำนักงาน
                                             
และตราของสหกรณ์ เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 1010001025538
                                              ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
                                              5 ธันวาคม 2550 อาคารบี  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
                                              จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

 

 


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500